En mann ble i juli 2007 utsatt for en fallskade i arbeid. Ulykken skjedde da mannen og en kollega skulle trekke presenningen av en tilhenger på lastebil. Skaden medførte smerter i nakke og skulder, men ingen objektive funn. Mannen hadde fra tidligere ryggplager, men var i full jobb da skaden inntraff.

Det ble i samarbeid med NAV innhentet en erklæring fra nevrolog som konkluderte med sammenheng mellom ulykken og vedvarende plager i nakke og skulder. Videre ble det innhentet erklæring fra fysikalskmedisiner i samarbeid med Tryg forsikring. Fysikalskmedisiner konkluderte også med en skade forårsaket av ulykken. Til tross for dette avlo Tryg forsikring å dekke mer enn en kortere periode med inntektstap.

Saken ble bragt inn for Finansklagenemnda. Tryg utbetalte en mindre erstatning tilsvarende menerstatning gruppe 1. Finansklagenemdna avslo å behandle saken videre da de anså saken for å være konkret utmåling.

Saken ble med bistand av advokat Rekkedal bragt inn for Oslo tingrett. Saken ble stanset og det ble innhentet ytterligere en erklæring. Denne gang fra ortoped med særlig kunnskap om ryggskader. Også ortopeden konkluderte med årsakssammeneheng mellom vedvarende nakkeplager og fallskaden.

Det ble videre avdekket at arbeidsgiver hadde tegnet en utvidet forsikring for menerstatning.

Tryg Forsikring aksepterte etter hvert å stille til rettsmekling og det ble i august 2014 oppnådd en erstatning som dekket mannens tap, samt erstatning for fremtidig inntektstap.

Tryg Forsikring mente erstatningen skulle utgjøre ca 250 000 kroner. Samlet erstatning ble til slutt i overkant av en million kroner.