Whiplash (piskesnert) i nakken er en skademekanisme som hyppigst skjer når en bil blir påkjørt bakfra. Personen i bilen som blir påkjørt blir først slengt fremover før de blir raskt trekt tilbake av setebeltet slik at en whiplash (piskesnert) i nakken oppstår.Skader etter whiplash kan gi store plager og medføre betydelig tap. Whiplash kan skje ved kollisjoner i relativt lave hastigheter. Dersom du er påført en slik skade bør du søke spesialisert advokathjelp for veiledning til full erstatning.

Skader i nakken som vises på billeddiagnostikk (røntgen/MR/CT) aksepteres som regel av forsikringsselskapene. Du bør likevel søke råd hos spesialisert advokat for å få full erstatning for skaden.

Skader i nakken som ikke vises på røntgen, MR eller CT er vanskeligere. Ofte kan skade etter whiplash gi lite objektive funn. Ofte avviser forsikringsselskapet saken uten nærmere utredning. Det er fullt mulig å få erstatning for disse plagene. Det er da fire vilkår som må være oppfylt. Det er du som skadet som må bevise dette. Se nærmere på vår huskeliste om hva du bør gjøre ved skade.

Vilkårene er:

  1. Skadeevne – Ulykken må ha vært kraftig nok til å kunne påføre skade. Det er viktig å merke seg at det i det medisinskfaglige miljøet er aksept for at skaden etter kollisjoner med lav fart anses alvorlige nok til å kunne påføre skade på grunn av nakkelseng/wiplash.
  2. Akuttsymptomer – Ulykken må gi symptomer innen tre døgn. Det er viktig å merke seg at det ikke er avgjørende om lege har bekreftet plagene, men det er vårt klare råd at lege oppsøkes så snart som mulig og at du forsikrer deg om at plagene og ulykken beskrives i journalen.
  3. Brosymptomer – Du må ha hatt vedvarende plager etter ulykken. Dersom du har lengre perioder der du er frisk så vil normalt skaden ikke godtas.
  4. Forenelig skadeutvikling – Skaden må utvikle på en måte som det medisinskfaglige miljøet anser forenelig med en skade etter nakkesleng.Det er viktig å være klar over at det er ulike syn på dette innad i det medisinskfaglige miljøet og at valg av sakkyndig bør gjøres i samråd med spesialisert advokat. Se mer om dette her.