Høyesterett i Storkammer avsa i dag, 12. desember 2014, en viktig dom for utmåling av fremtidig personskadeerstatning. Når fremtidige tap skal utmåles gjøres dette basert på årlige tap. Utbetalingen av erstatning for fremtidig tap gjøres som et engangsbeløp og det foretas da en nedjustering av de fremtidig år siden erstatning som først skulle vært utbetalt i fremtiden alt kan brukes og investeres nå. Denne nedjusteringen omtales som kapitalisering.

Den årlige nedjusteringen har siden 1993 vært på 5 %. Det betyr at den skadde forventes å kunne investere eller plassere erstatningen slik at det gis en årlig avkastning på 5 %. I 1993 var rentenivået høyere og det var lettere å oppnå en avkastning på 5 %. Med dagens rentenivå må en person ta større risiko for å kunne oppnå slik avkastning.

Høyesterett satte kapitaliseringsrenten til 4 %. Det må erkjennes at det er noe skuffende med tanke på at de sakkyndige for Høyesterett mente satsen skulle vært lavere. Høyesterett legger altså opp til at den skadde skal måtte foreta realativt gode investeringer.

Høyesretts tok også stilling til om skadde personer som var umyndige og dermed under vergemål (tidligere overformyderiet) skulle få satt kapitaliseringsrenten lavere. Dette fordi det er strengere regler for plassering for dem. Flertallet mente at det også for denne gruppen skulle være 4 %. Et mindretall mente at satsen skulle være 3 %.

Videre tok Høyesterett stilling til skatteulempen. Det er et påslag på den kapitaliserte erstatningen for å ta høyde for fremtidig skatt. Siden det er gjort justeringer på formuesskatten satte Høyesterett ned normalsatsen fra 25 til 20 %. Forslagene i det såkalte Scheel-utvalget ble det ikke tatt hensyn til. Dette fordi det per i dag bare er et forslag.

Høyesrett sender tydelige signal til lovgiver om at de bør overta oppgaven med å fastsette både kapitaliseringsrenten og skatteulempen.

Høyesteretts uttalelse og dommen

Siden det legges opp til at skadelidte skal foreta gode sammensatte investeringer. Slik forvaltning krever god kompetanse og slike råd koster. Den naturlige følge av det må gos erstanting for rådgivingskostnadene.