Ved dødsulykker, vold som fører til død eller feilbehandling som medfører død kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger.

Normalt er ektefelle/samboer og barn forsørgere som har krav på erstatning, men også andre som forsørges av den avdøde har krav på å få dekket tapet.

Forsørgertapserstatning har også som mål å gi full erstatning. Grunnprinsippet omtales likevel som at den forsørgede skal kunne opprettholde sin levestandard. Dersom du har kommet i den situasjon der den som helt eller delvis dekket dine daglige utgifter blir drept, bør du ta kontakt for å få saken vurdert.

Forsørgertapserstatning er komplisert og bør aldri gjøres opp uten spesialisert advokat. Normalt vil også forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning råde de forsørgede til å kontakte advokat.

Jeg har god erfaring med denne skadetypen og har gjort opp saker med svært gode resultat. Jeg har også ført saker for retten på dette.