NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959

Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/

Dersom smitte medfører skade og tap, vil også erstatning kunne fremmes via produktansvarsloven. Det piratkopierte utstyret gir ikke fullgodt smittevern og dette er en sikserhetsmangel. Slike sikkerhetsmanlger gir rett på erstatning etter produktansvarsloven § 2-1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-12-23-104.

Ansvaret ligger primært hos produsent. Produsent av piratkopiert utstyr er naturlig nok svært vanskelig å få tak i. Utstyret er ikke produsert i Norge. Da kan kravet rettes mot importør etter § 1-3 (1) bokstav e.

Dersom det piratkopierte utstyret er brukt på pasienter kan også krav fremmes etter pasientskadeloven. Dette ansvaret kan fremmes etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav b https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53?q=pasientskade

Forutsetningen er også her at pasienten har blitt påført smitte med påfølge skade og tap.