Dersom du er skadet under militærtjenste kan du ha krav på erstatning. Det skjer en rekke skader under militærtjeneste. Både personer som avtjener førstegangstjenesten og yrkesmilitære er yrkesskadeforsikret. Militærpersonell er forsikret i Statens pensjonskasse. Se mer om yrkesskade her.

En rekke nordmenn har tjenestegjort i utelandske militæroperasjoner, både som militært og sivilt personell. Disse er omfattet av en særordning i tillegg til yreksskadereglene. Regelsettet ser du her.

Veteraner fra tidligere internasjonale operasjoner som har fått psykiske ettervirkkninger som medøfrer arbeidsuførhet har krav på erstatning etter egen kompensasjonsordning.