Ved utredning av en erstatningssak om personskade er det normalt behov for å benytte en medisinsk  sakkyndig. Den sakkyndige får i oppdrag å se på sammenhengen mellom plager en person har og en årsak som kan gi krav på erstatning, forsikringsutbetaling eller trygdeytelser.

Ofte ønsker forsikringsselskapene, Norsk pasientskadeerstatning eller andre ansvarlige å benytte en intern lege, ofte omtalt som en rådgivende lege, til å utrede saken. Rådgivende leger undersøker ikke den skadelidte, men vurdere saken bare på bakgrunn av medisinsk dokumentasjon.

Bør skadelidte akseptere dette?

Det korte og enkle svaret er nei. Det bør så langt der er mulig kreves en uavhengig sakkyndig som skal undersøke skadelidte før erklæring skrives.

Konsekvensen av et slik valg kan vises med et eksempel fra høsten 2013.

En mann hadde i arbeid falt ned nesten tre meter og landet på betong og fått omfattende bruddskader. Skadene ble varige og mannen ble uførepensjonert. Han meldte skaden under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Denne var tegnet i Storebrand med utvidet dekning for menerstatning (kompensasjon for skaden i seg selv).

Tilleggsforsikringen var på 1 278 675 kroner ved 100 % medisinsk invaliditet. Prosentsatsene er hentet fra den såkalte invaliditetstabellen, en omfattende opplisting over skader og lidelser med tilhørende prosentsatser. Se nærmere om den her.

Storebrand innhentet medisinske journlaer fra fastlegen og sykehuset som behandlet mannen. De forela saken for en intern rådgivende lege. Denne mente at fallskadene trolig utgjorde 15  % og maksimalt 20 %.

Storebrand fremmet tilbud om menerstatning for skaden basert på 15 %. Samlet utgjorde dette 191 801 kroner. Videre tilkom renter på ca 30 000 kroner.

Mannen kontaktet meg og fikk råd om å kreve en erklæring fra en uavhengig sakkyndig. Jeg ble enig med forsikringsselskapet om en rutinert ortoped som undersøkte mannen og vurderte skadene.

Ortopeden fant ved undersøkelse langt mer omfattende skader enn det en streng tolkning av de medisinske journalene tilsa. Den uavhengige sakkyndige vurderte skadene til samlet sett 52 %, men etter regler om samordning ble dette satt til 42 %.

Storebrand aksepterte erklæringen og utbetalte en samlet menerstatning på ca 666 000 kroner. Vider tilkom renter på ca 106 000 kroner.

Differansen mellom å akseptere en intern rådgivende lege og en uavhengig sakkyndig var altså på over 550 000 kroner.

I eksemplet over fikk mannen også betydelig mer erstatning for inntektstapet enn det Storebrand først fremmet tilbud om.

Tilfeller over er ikke unikt. Det er en rekke eksempler på at den rådgivende lege mener det ikke årsakssammenheng, mens den uavhengige sakkyndige kommer til årsakssammenheng. Forskjellen er da at den skadelidte i første tilfelet ikke får noe erstatning, mens han/hun i det andre tilfellet får full erstatning.

Det er ikke alltid mulig å få ansvarlig til å bruke en uavhengig undersøkende sakkyndig. Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og NAV benytter i stor grad egne rådgivende leger som den skadde ikke får velge. Videre legges bare medisinsk dokumentasjon til grunn for vurderingen, ikke den skadelidtes egen forklaring eller undersøkelse.

Dette er uheldig og er en av flere grunner til at pasientskadesaker og trygdesaker ofte overprøves ved klage eller domstolsprøving.

Forsikringsselskapenes praksis ble vurdert i NOU 2000 nr 23 og det ble laget et standardmandat for vurderingen. Partene skal da velge sakkyndig samlet og denne skal normalt undersøke den skadelidte. Forsikringsselskapene har til en viss grad uthulet dette ved å bruke rådgivende leger i stor grad, både til å utrede saken og til å overprøve den uavhengige sakkyndige.

Retttsprakis er likvel klar. Den uavhengige sakkyndiges vurdering skal legges til grunn ved motstrid med den rådgive leges vurdering.

Valg av sakkyndig er noe både forsikringsselskapene, Staten og privatpraktiserende advokater er nøye med. Trolig har alle som jobber aktivt med personskade en liste over sakkyndige innenfor de mest aktuelle spesialiteter med kommentarer basert på tidligere erfaringer. Dette har vist seg svært vedifult for flere av mine klienter.