En mann fikk forsinket diagnostisert prostatakreft. Da sykdommen ble oppdaget kunne den ikke behandles. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning, NPE. De erkjente ansvar på vegne av Staten for forsinkelsen og det ble videre erkjent at kreftsykdommen kunne vært behandlet med helbredende virkning om behandlingen hadde fulgt gjeldende retningslinjer.

Mannen ble tilkjent menerstatning på 350 000 kroner basert på gruppe 4 i invaliditetstabellen. Dette ble påklaget til Pasientskadenemnda som opprettholdt NPEs standpunkt. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett og det ble innhentet erklæring fra uavhengig kreftspesialist som mente at det skulle gis erstatning basert på gruppe 5.

Oslo tingrett kom ved dom av 29.11.2014 at mannen hadde krav på menerstatning basert på gruppe 6, og dømte Staten til å betale 650 000 kroner i menerstatning til mannen. Dommen er begrunnet med en tidligere tingrettsdom mot Staten i en tilsvarende sak. Retten uttalte videre at menerstatning skal baseres på skjønn. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal.

Dommen er ikke anket og dermed rettskraftig. Det forventes nå at NPE innvilger menerstatning basert på gruppe 6 til andre i samme situasjon.