Erstatningsnemnda for voldsofre, klageinstansen til Kontoret for voldsoffererstatning, ga 12. desember 2019 medhold i krav på erstatning til mann utsatt for volds i 2011.

Han fikk opprinnelig avslag på grunn av usikker skadefølge, men fikk medhold i Oslo tingrett i 2015 på at saken skulle vært utredet med sakkyndig erklæring. Etter at erklæringen forelå fikk han medhold i kravet på erstatning. Han ble tilkjent oppreisningserstatning og ménerstatning.

Saken nå gjaldt utmåling av erstatning for inntekstap. Han fikk dekket inntektstapet fullt ut for påført periode og har rett på erstatning for fremtidig inntektstap når trygdesaken blir avklart i fremtiden.

Mannen har hele tiden vært bistått av advokat Espen Rekkedal. Ta kontakt om du har behov for bistand om voldsoffererstatning.