Fra 1. januar 2016 endres reglene for menerstatning. Det har til nå vært et omstridt spørsmål om menerstatning skal reduseres når den skadde har kort tid igjen å leve og grunnen til dette ligger hos den ansvarlige for skaden. Reduksjonen ligger i at erstatningen blir utbetalt i terminer. Se Aftenpostens omtale av saken her.

Norsk Pasientskadeerstatning har praktisert regelen med redusert erstatning på grunn av dystre utsikter for normal livslengde. Dette har særlig vært i saker om feilbehandling av kreft. Det har vært varierende praksis på når NPE foretar terminutbetaling. I sak om forkortet levetid på grunn av feilbehandling av kreft som advokat Rekkedal hadde for Oslo tingrett ble ikke terminutbetaling påstått av Staten. Se mer om saken her.

Denne triste diskusjonen er nå avsluttet fra 1. januar 2016. Se mer om dette her

Selv om lovendringen kommer først fra 1. januar 2016 bør ikke terminutbetaling aksepteres. I forbindelse med utarbeidelse av loven ble det uttalt at dette var en presisering og ikke en endring.