En pilot i Widerøe mistet helseattesten på grunn av gallestein. Han hadde en forsikring på helseattesten, såkalt lisenstapsforsikring.

Forsikringselskapet, Protector Forsikring, nektet å utbetale forsikringen, da de mente mannen burde la seg operere. Operasjonen gjennomføres i narkose og normalt med kikkhullsteknikk hvor fire eller fem metallrør føres inn i buken. I noen tilfeller må det byttes til åpen kirurgi. Piloten ønsket ikke å gjennomføre inngrepet.

Tvisten i saken er om forsikringselskapet kan pålegge mannen å gjennomføre det kirurgiske inngrepet eller om dette er en for stor inngripen i retten til å bestemme over egen person.

Saken ble først tatt opp for Finansklagenemnda. Mannen fikk fullt medhold der og fikk først en delbetaling. Protector Forsikring aksepterte uttalelsen og utbetalte.

Da det resterende oppgjøret skulle skje nektet Protector på nytt. Saken ble fremmet for Finansklagenemnda der mannen på nytt fikk medhold. Protector aksepterte ikke denne andre uttalelsen fra nemnda. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett.

Oslo tingrett avsa dom 20. mai 2019 der mannen fikk fullt medhold.

Nrk har omtalt saken her: https://www.nrk.no/norge/pilot-nekta-a-la-seg-operera-_-tilkjent-fem-millionar-1.14595300