Dersom arbeidstaker får sykdom som følge av eksponering i arbeid kan dette godkjennes som yrkessykdom. Det gir rettigheter på lik linje med yrkesskade. Forutsetningen for dette er at sykdommen er inntatt i egen sykdomsforskrift. Arbeidstaker vil da ha særrettigheter under folketrygdloven (NAV) og rett på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven (arbeidsgivers forsikringsselskap).

Virussykdommen korona/Covid19 har ikke stått på denne forskriften. Forskriften ble endret 7. april med virkning fra  fra 1. mars 2020. Regjeringen omtale av endringer er her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/

I pressemeldingen står det at dette bare gjelder helsepersonell. Dette er en snever forståelse av forskriften. Forskriften gir rettigheter til følgende arbeidstakere:

«arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.»

Det er altså ikke helsepersonell i snever forstand som omfattes.

Merk at for å få rettigheten så stilles det krav om at det gjelder «Covid 19 med alvorlige komplikasjoner»

Forbeholdet om «alvorlig» vil neppe medføre innskrenkning, da rettighetene fra NAV eller forsikringsselskapet gjelder ved alvorlig og vedvarende senskade (mer enn 15 % varig medisinsk invaliditet), ved inntektstap eller utgifter som Covid19 har forårsaket.

Arbeidstakere som ikke faller inn under denne definisjoner, men som blir rammet av alvorlig Covid19 kan likevel ha rettigheter. Dette fordi yrkesskadeforsikringsloven åpner for erstatning til personer som er utsatt for «skadelig prosess». Smitte i arbeid kan være en slik prosess. Folketrygdloven har ikke en slik bestemmelse.

Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige advokatkostnader for rådgivning knyttet til skade og oppgjøret. Ta kontakt om du trenger rådgivning eller bistand: https://www.fullerstatning.no/kontakt/