Erstatning skal utmåles slik at den skadde får kompensert sitt tap fullt ut. Den skadde skal altså stilles økonomisk som om skaden ikke har skjedd. Dette er prinsippet om full erstatning. Erstatning ytes som et supplement til de offentlige ytelsene, primært fra NAV. Ved utmåling av erstatning deles tapet opp i poster. Under følger en kort oversikt over hvilke tap du har krav på å få dekket. Min erfaring er at jeg oppnår betydelig høyere erstatning enn hva en skadet privatperson klarer på egen hånd. Videre har jeg god erfaring med hvilke offentlige ytelser du som skadet har krav på. Ta kontakt for nærmere forklaring på hva du har krav på.

erstatningsoppgjør

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for betydelig og varig skade. Det påpekes at det ikke er krav om en livsvarig skade. Menerstatning er en erstatning for skaden i seg selv som er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse. Selv om erstatning aldri kan kompensere for en skade er erstatningen tiltenkt å kunne brukes for å kunne opprettholde fritidsinteresser, ferier m.v. Det er viktig å merke seg at erstatning for hjelp og bistand, samt assisatanse på ferier ikke skal dekkes av menerstatningen, men som merutgift. Grensedragningen mellom menerstanting og merutgifter byr ofte på utfordringer.

Menerstatning utmåles skjønnsmessig etter grupper og det benyttes normalt en medisinsk spesialist til å fastsette skaden i prosent etter en egen tabell. Tabellen inngår som del II av forskrift om menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven og ligger her . Alder og kjønn vil ha betydning for utmålingen av menerstantingen.

Oppreisingserstatning

Du har krav på oppreisingserstatning dersom skaden er påført grovt uaktsomt eller forsettelig. Forsikringsselskapet plikter å dekke oppreisingserstatningen. Ofte blir det straffesak ved alvorlig personskade og du har da krav på bistandsadvokat. Se nærmere om bistandsadvokat her.

Erstatning for inntektstap

Dersom skaden medfører sykmelding og redusert arbeidsevne har du krav på sykepenger. Erstatningn baseres på at den skadde søker sykepenger fra NAV. Dersom du ikke har krav på sykepenger eller du har en inntekt over maksimalbeløpet for sykepenger skal forsikringsselskapet dekke tapet løpende. Sykepengene gis normalt i ett år før den skadde innvilges arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP dekker bare 2/3 av inntektstapet og tapet merkes da kraftig. Ofte vil forsikringsselskapet utrede saken fullt ut før de yter erstatning. Vår arbeidsmetode er å jobbe hardt for at den skadde skal ha full erstatning løpende.

Inntektstapet omfatter også tapt evne til arbeid i hjemmet og tap av alderspensjon.

Erstatning for merutgifter

Skaden kan ofte medfører en rekke utgifter. Noen utgifter er store og oppleves som naturlig å kreve dekket. Vår erfaring er at de mindre utgiftene ofte blir betydelige over tid og disse merutgiftene skal også dekkes. Erstatningen baseres på at den skadde søker dekket sine utgifter fra det offentlige. NAV dekker en rekke utgifter, men det kan være vanskelig å få oversikt over alle mulighetene. Ta kontakt med NAV eller oss for å få orientering.

Ved større skader kan det kreves tilpassing av bolig eller erstatning for boligbytte. Videre vil erstatning for pleie og omsorg som ytesytes av familie eller andre gi krav på erstatning. Ved alvorlige skader bør spesialisert advokat benyttes.

Utgifter til advokat dekkes på lik linje med andre utgifter. Se mer om pris her.