En kvinne ble utsatt for seksuelt omgang fra sosionom på en psykiatrisk avdeling. Advokat Espen Rekkedal ble oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnen. Hendelsen skjedde da kvinnen var ute av institusjon. Det ble tatt bilder og kvinnen anmeldte forholdet først mange år etterpå. Sosionomen erkjente forholdet, men mente dette var frivillig. Forholdet ble henlagt på bevisets stilling. Det ble påklaget til Statsadvokaten bl.a. på grunn av at bruddet på straffeloven § 193 om misbruk av stilling. Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

Det ble fremmet krav om erstatning etter voldsoffererstatningsloven, men Kontoret for voldsoffererstatning avslo kravet. Avslaget ble påklaget og saken ble også meldt Fylkeslegen som åpnet tilsynssak.

I vedtak av 21.05.2015 fattet Erstatningsnemnda for voldsofre vedtak der kvinnen ble tilkjent erstatning for overgrepet. Nemnda fant det klart at sosionomen hadde brutt straffeloven §193 og utnyttet avhengighetsforholdet som behandler. Kvinnen ble tilkjent 80 000 kroner i oppreisningserstatning. Det var en stor lettelse for kvinnen å få denne anerkjennelsen av at hendelsen var en krenkelse.