Yrkesskade

/:Home/Yrkesskade

Yrkessykom – full erstatning

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV.

Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var en yrkessykdom.

Vi innhentet fornyet uttalelse fra uavhengig spesialist og tvistesak ble startet med å melde denne til Finansklagenemnda. Saken ble ført tilbake til Tryg Forsikring som satte denne ut til ekstern advokat.

Etter forhandlinger aksepterte Tryg å betalt ut 1,8 millioner kroner i tillegg til full lisenstapsforsikring. Mannen fikk dermed full erstatning.

Medhold i Finansklagenemnda gir yrkesskadd full erstatning – oppdatert

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.

Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble mannen vurdert å være 75 % arbeidsufør. Skaden var den samme. Det ble fremmet krav om etteroppgjør mot forsikringsselskapet Tryg Forsikring, men dette ble avslått. Tryg anførte at siden saken var gjort opp på et tidspunkt der skadelidte var 100 % sykmeldt måtte han bære risikoen for at oppgjøret.

Det ble tatt ut klage for Finansklagenemnda. Det ble argumentert for at reglene om etteroppgjør tar utgangspunkt i situasjonen på  oppgjørstidspunktet (50 % arbeidsufør) og at situasjonen nå (75 % arbeidufør) gir rett på etteroppgjør.

Finansklagenemnda ga uttalelse 10. september 2018 (FinKN-2018-598) der mannen ble gitt fullt medhold.

Forsikringsselskapet vil nå enten måtte betale ut full erstatning basert på 75 % arbeidsuførhet eller dekke kostnadene til en rettssak.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERING – januar 2019 – Forsikringsselskapet aksepterte Finansklagenemndas avgjørelse og utbetaler full erstatning

Yrkesskade – fra skambud til fullt oppgjør

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner.

Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som fikk innhentet en ny vurdering fra skulderspesialist. Denne spesialisten konkluderte med en betydelig og varig skade. Etter forhandlinger med DnBs advokat ble saken gjort opp med 1,3 millioner kroner, samt dekning advokatutgiftene.

Har du en yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsskade, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tryg gir seg og utbetaler lisenstapsforsikring

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold.

Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten av november 2017. Kort tid før saken kom opp for retten varslet Tryg at de ville utbetale likevel.

NRKs omtale av saken.

Vår klient har dermed vunnet frem med sitt krav.

I NRKs omtale av saken blir det opplyst både at det er en seksmånedersfrist og at de alminnelige foreldelsesreglene er tre år. Begge deler er riktig, men det må presiseres at seksmånedersfristen løper fra avslag blir gitt. Dersom det ikke klages eller tas ut stevning kan kravet være tapt etter en særregel i Forsikringsavtaleloven.

Det er derfor svært viktig at den som har fått avslag tar kontakt så snart som mulig for å få saken vurdert.

Arbeidsledighetsforsikring

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen.

Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten har vært lav. Forsikringen har vært knyttet til fagforeningsmedlemskap eller betalt av arbeidsgiver. Mange har således vært omfattet av denne forsikringen, ofte uten å være klar over det.

I forbindelse med nedgang i oljeprisen og den påfølgende oljekrisen har mange opplevd oppsigelse og permitteringer. Dette har således ført til en betydelig økning i de som har rett på utbetaling av forsikringsoppgjør under arbeidsledighetsforsikringen.

De øke utbetalingene har ført til at flere forsikringsselskapet har sluttet å selge arbeidsledighetsforsikring da de nå taper penger på forsikringen.Se medieomtale av saken her

Et forsikringsselskap har rett til å avslutte forsikringer, men de kan ikke avslutte arbeidsledighetsforsikringen med den virkning at de som oppfyller vilkårene da forsikringen var gyldig ikke lenger mottar utbetaling.

Dersom du er omfattet av arbeidsledighetsforsikring, men fått varsel om at utbetalingen vil stanses bør du få saken vurdert av advokat.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din forsikring.

Medhold i Finansklagenmenda – lisenstapsforsikring (loss of licence)

En pilot fikk en sykdomstilstand som medførte at han midlertidig fikk flyforbud fra flylege. Tilstanden kunne opereres, men mannen valgte å benytte medisinering. Forsikringsselskapet Protector avslo å utbetale lisenstapsforsikring, da de mente mannen skulle latt seg operere.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal, som klage saken inn for Finansklagenemnda. Det ble vist til praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda om at det ikke foreligger operasjonsplikt, men mindre inngrepet er bagatellmessig. Videre ble det vist til at forsikringsselskapet må respektere flylegens vurdering.

Sekretariatet behandlet saken i starten av september 2017 etter delegert kompetanse. De kom til at forsikringsselskapet Protector hadde brutt nevnte praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda, og uttalte at Protector måtte utbetale beløpet samt renter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om forsikring eller erstatning.

Nytt medhold i Finansklagenemnda – renter

En kvinne skadet seg alvorlig på en kappsag og fikk varig skade i en arm. Hun jobbet på skip og mistet dermed helseattesten. Forsikringsselskap bistått av Van Ameyde utbetalte lisenstapsforsikring (loss of licence), men nektet å betale renter. Grunnen til dette var forsikringsselskapet fikk helsedokumentasjonen sent. Helsedokumentasjonen ble innhentet av et annet forsikringsselskap som hadde ansvar for en ulykkesforsikring.

Kvinnen var bistått av advokat Espen Rekkedal og saken ble klaget inn for Finansklagenemnda (FinKN).

Finansklagenemnda uttaler at forsinkelsen ikke kan lastes forsikringstager og påla forsikringsselskapet å betale renter. Siden det er renteplikt fra to måneder etter melding av forsikringstilfellet og forsikringssummen var betydelig, ble også rentekravet stort.

Dersom du har spørsmål om forsikring eller erstatning etter personskade, så ta kontakt.

Kreft etter eksponering for oljeprodukter – yrkessykdom

Det er konstatert høyere forekomst for kreft blant de som jobber med oljeprodukter. Særlig gjelder dette offshorearbeidere. Se Dagbladets omtale her.

Slike skader er en yrkessykdom som danner grunnlag for erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikrer. Yrkessykdom godkjennes også av NAV og gir grunnlag for bedre uføreytelser og menerstatning.

Advokat Espen Rekkedal har bakgrunn fra Kreftforeningen og jobber nærmest utelukkende med personskadeerstatning. Forsikringsselskapet dekker kostnaden til nødvendig bistand. Ta kontakt om du har behov for bistand.

Lisenstapsforsikring – loss of licence – nytt medhold

En mann mistet helseattesten på grunn av kronisk sykdom. Saken ble meldt til Tryg i september 2016. Tryg ville ikke godta sjømannslegens udyktighetserklæring og de mente de skulle utrede saken videre.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal i april 2017 da det fortsatt ikke hadde skjedd noe. Saken ble sendt til Finansklagenemnda med henvising til sakene fra mars 2017. Les mer om de her

Finansklagenemndas sekretariat ba Tryg vurdere saken. Tryg utbetalte da forsikringen på ca 740 000 kroner.

Dersom du har behov for bistand i sak om lisenstapsforsikring eller annen personskadesak, så ta kontakt. Se kontaktskjema til høyre.