Yrkesskade

/:Home/Yrkesskade

Minnelig oppgjør etter PTSD ved yrkesskade

En pilot opplevde en nestenulykke i 2010. Hendelsen ble ikke funnet alvorlig av arbeidsgiver umiddelbart og mannen fortsatt i jobb. Hendelsen ble etter hvert utredet av Havarikommisjonen og hendelsen ble omklassifisert. Mannen hadde også etter hvert en alvorlig hendelse på fritiden. i 2012 falt han ut av arbeid.

NAV og forsikringsselskapet Tryg ga avslag på godkjenning og erstatning for yrkesskade. Advokat Espen Rekkedal ble kontaktet og det le hentet inn en ny sakkyndig vurdering. Tryg og NAV innhentet også en sakkyndig vurdering hver.

Det ble fremmet krav og innhentet fornyet vurdering fra samtlige av de sakkyndige. Etter dette ble det ført forhandlinger med Tryg.

Saken ble løst i minnelighet i august 2020. Mannen hadde hatt advokatutgifter til tidligere advokater og advokat Rekkedal. Tryg dekket dette som del av oppgjøret. Konkret beløp opplyses ikke, men samlet erstatning utgjør flere millioner kroner.

Saken viser viktigheten av strukturert utredning med uavhengige sakkyndige og at skadelidte orienteres godt om prosessrisiko.

Piratkopiert medisinsk utstyr

NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959

Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/

Dersom smitte medfører skade og tap, vil også erstatning kunne fremmes via produktansvarsloven. Det piratkopierte utstyret gir ikke fullgodt smittevern og dette er en sikserhetsmangel. Slike sikkerhetsmanlger gir rett på erstatning etter produktansvarsloven § 2-1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-12-23-104.

Ansvaret ligger primært hos produsent. Produsent av piratkopiert utstyr er naturlig nok svært vanskelig å få tak i. Utstyret er ikke produsert i Norge. Da kan kravet rettes mot importør etter § 1-3 (1) bokstav e.

Dersom det piratkopierte utstyret er brukt på pasienter kan også krav fremmes etter pasientskadeloven. Dette ansvaret kan fremmes etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav b https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53?q=pasientskade

Forutsetningen er også her at pasienten har blitt påført smitte med påfølge skade og tap.

 

Korona – yrkessykdom

Dersom arbeidstaker får sykdom som følge av eksponering i arbeid kan dette godkjennes som yrkessykdom. Det gir rettigheter på lik linje med yrkesskade. Forutsetningen for dette er at sykdommen er inntatt i egen sykdomsforskrift. Arbeidstaker vil da ha særrettigheter under folketrygdloven (NAV) og rett på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven (arbeidsgivers forsikringsselskap).

Virussykdommen korona/Covid19 har ikke stått på denne forskriften. Forskriften ble endret 7. april med virkning fra  fra 1. mars 2020. Regjeringen omtale av endringer er her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/

I pressemeldingen står det at dette bare gjelder helsepersonell. Dette er en snever forståelse av forskriften. Forskriften gir rettigheter til følgende arbeidstakere:

«arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.»

Det er altså ikke helsepersonell i snever forstand som omfattes.

Merk at for å få rettigheten så stilles det krav om at det gjelder «Covid 19 med alvorlige komplikasjoner»

Forbeholdet om «alvorlig» vil neppe medføre innskrenkning, da rettighetene fra NAV eller forsikringsselskapet gjelder ved alvorlig og vedvarende senskade (mer enn 15 % varig medisinsk invaliditet), ved inntektstap eller utgifter som Covid19 har forårsaket.

Arbeidstakere som ikke faller inn under denne definisjoner, men som blir rammet av alvorlig Covid19 kan likevel ha rettigheter. Dette fordi yrkesskadeforsikringsloven åpner for erstatning til personer som er utsatt for «skadelig prosess». Smitte i arbeid kan være en slik prosess. Folketrygdloven har ikke en slik bestemmelse.

Forsikringsselskapet vil dekke nødvendige advokatkostnader for rådgivning knyttet til skade og oppgjøret. Ta kontakt om du trenger rådgivning eller bistand: https://www.fullerstatning.no/kontakt/

Personskader i oljebransjen – advokatbistand

Nettsiden E24 melder om høyere antall alvorlige personskadesaker i oljebransjen. https://e24.no/olje-og-energi/i/xPkQkp/flere-alvorlige-personskader-i-oljebransjen

Person ansatt i oljebransjen er omfattet av flere forsikringer. Det gjelder lovpålagt yrkesskadeforsikring, loss of lisence-forsikring og forsikringer som arbeidsgiver har tegnet. Videre kan private forsikringer komme inn. Ved yrkesskade skal denne også meldes NAV og den skadde kan ha særrettigheter under folketrygdloven.

Sentralt ved alvorlig personskade er at den skadde må forholde seg til en rekke regelverk samtidig med at helseplagene skal håndteres. Den skadde vil også være i den situasjon at det er han/hun som må gjøre krav gjeldene. Dersom krav ikke gjøres gjeldene vil de gå tapt.

Det er således viktig at den skadde tar kontakt med advokat og får rådgiving. Forsikringsselskapet for yrkesskaden vil dekke nødvendige kostnader.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Yrkessykom – full erstatning

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV.

Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var en yrkessykdom.

Vi innhentet fornyet uttalelse fra uavhengig spesialist og tvistesak ble startet med å melde denne til Finansklagenemnda. Saken ble ført tilbake til Tryg Forsikring som satte denne ut til ekstern advokat.

Etter forhandlinger aksepterte Tryg å betalt ut 1,8 millioner kroner i tillegg til full lisenstapsforsikring. Mannen fikk dermed full erstatning.

Medhold i Finansklagenemnda gir yrkesskadd full erstatning – oppdatert

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.

Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble mannen vurdert å være 75 % arbeidsufør. Skaden var den samme. Det ble fremmet krav om etteroppgjør mot forsikringsselskapet Tryg Forsikring, men dette ble avslått. Tryg anførte at siden saken var gjort opp på et tidspunkt der skadelidte var 100 % sykmeldt måtte han bære risikoen for at oppgjøret.

Det ble tatt ut klage for Finansklagenemnda. Det ble argumentert for at reglene om etteroppgjør tar utgangspunkt i situasjonen på  oppgjørstidspunktet (50 % arbeidsufør) og at situasjonen nå (75 % arbeidufør) gir rett på etteroppgjør.

Finansklagenemnda ga uttalelse 10. september 2018 (FinKN-2018-598) der mannen ble gitt fullt medhold.

Forsikringsselskapet vil nå enten måtte betale ut full erstatning basert på 75 % arbeidsuførhet eller dekke kostnadene til en rettssak.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERING – januar 2019 – Forsikringsselskapet aksepterte Finansklagenemndas avgjørelse og utbetaler full erstatning

Yrkesskade – fra skambud til fullt oppgjør

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner.

Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som fikk innhentet en ny vurdering fra skulderspesialist. Denne spesialisten konkluderte med en betydelig og varig skade. Etter forhandlinger med DnBs advokat ble saken gjort opp med 1,3 millioner kroner, samt dekning advokatutgiftene.

Har du en yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsskade, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tryg gir seg og utbetaler lisenstapsforsikring

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold.

Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten av november 2017. Kort tid før saken kom opp for retten varslet Tryg at de ville utbetale likevel.

NRKs omtale av saken.

Vår klient har dermed vunnet frem med sitt krav.

I NRKs omtale av saken blir det opplyst både at det er en seksmånedersfrist og at de alminnelige foreldelsesreglene er tre år. Begge deler er riktig, men det må presiseres at seksmånedersfristen løper fra avslag blir gitt. Dersom det ikke klages eller tas ut stevning kan kravet være tapt etter en særregel i Forsikringsavtaleloven.

Det er derfor svært viktig at den som har fått avslag tar kontakt så snart som mulig for å få saken vurdert.

Arbeidsledighetsforsikring

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen.

Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten har vært lav. Forsikringen har vært knyttet til fagforeningsmedlemskap eller betalt av arbeidsgiver. Mange har således vært omfattet av denne forsikringen, ofte uten å være klar over det.

I forbindelse med nedgang i oljeprisen og den påfølgende oljekrisen har mange opplevd oppsigelse og permitteringer. Dette har således ført til en betydelig økning i de som har rett på utbetaling av forsikringsoppgjør under arbeidsledighetsforsikringen.

De øke utbetalingene har ført til at flere forsikringsselskapet har sluttet å selge arbeidsledighetsforsikring da de nå taper penger på forsikringen.Se medieomtale av saken her

Et forsikringsselskap har rett til å avslutte forsikringer, men de kan ikke avslutte arbeidsledighetsforsikringen med den virkning at de som oppfyller vilkårene da forsikringen var gyldig ikke lenger mottar utbetaling.

Dersom du er omfattet av arbeidsledighetsforsikring, men fått varsel om at utbetalingen vil stanses bør du få saken vurdert av advokat.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din forsikring.