Trafikkskade

/:Home/Trafikkskade

Viktig Høyesterettsdom om bilansvaret

Høyesterett har den 16. september i år avsagt dom om hvilke skadehendelser som omfattes av bilansvaret. Skader som omfattes av bilansvaret dekkes av bilens forsikringsselskap.

Problemstillingen Høyesterett behandlet var om skade forårsaket av bilens bagasjelokk var omfattet av bilansvaret. Høyesterett svarte bekreftende på dette og presiserte dermed at omfanget av  skader som dekkes under bilansvaret er større enn det forsikringsselskapene til nå har lagt til grunn. Se dommen her.

Dommen er en videreføring av en rekke dommer. Sist gang Høyesteretts vurdere dette var i 2012. De bekreftet da at skade etter hekt i vindussveiv på bildør var omfattet av bilansvaret.

Kjerneområdet for bilansvar er ved påkjørsel der bilens fart og tyngde fører til skade. Dersom du blir skadet som følge av øvrig del på bilen kan du være dekket. Det bør også da undersøkes om skaden omfattes av bilansvaret. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Erstatnignssaken endelig over

Familien til person som ble påkjørt i fotgjengerfelt har endelig fått avsluttet erstatnignssaken. Saken er omtalt i Romsdal Budstikke.

I denne saken , som i mange slik saker, hadde ikke ansvarlig bilfører økonomi til å betale erstatningskravet. Ved lovendring i 2009 dekker forsikringsselskapet som ansvarsforsikrer bilen oppreisingserstatning. Selv om det ble gitt noe generell informasjon ved lovendringen er få av de som er utsatt for slike hendelser klar over ordningen.

Politiet orienterer normalt bare at den skadde eller etterlatte kan forholde seg til Kontoret for voldsoffererstatning. Problemet er at det er unntak for skader forårsaket av bil i reglene for voldsoffererstatningsordningen. Selv Høyesterett la dette nylig til grunn. Se denne dom inntatt i Rt 2014 s 892 punkt 30. Dommen vil i en begrenset periode ligger her her.

Oppreisingserstatning til etterlatte etter bildrap

Advokat Espen Rekkedal var bistandsadvokat til de etterlatte etter at en mann ble påkjørt og drept. Saken er omtalt av Romsdal Budstikke: http://www.rbnett.no/nyheter/article9727167.ece

Bilføreren ble dømt til å betale hver av de etterlatte 125 000 kroner som er den nye normen for slike saker. Siden bilfører ikke kunne betale har erstatnignen blitt utbetalt fra forsikringsselskapet som forsikret bilen.

Forsikringsselskapet har også dekket erstatning for tap av forsørger og de etterlattes kostnader til å benytte advokat for å fremme erstatnignskravene.