Pasientskade

/:Home/Pasientskade

GIR ERSTATNING ETTER CORONA-DØDSFALL

[Sak fra NTB]

Eldre som blir koronasmittet på sykehjem, har rett til erstatning. Nå gir Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erstatning til etterlatte etter coronadødsfall.

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med, er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

Til nå har vel halvparten av dødsfallene i Norge skjedd på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Medhold i Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

En kvinne ble utsatt for en bruddskade i leggen, men det var svikt ved behandlingen på sykehus. Det ble satt skruer i bruddet som kom inn mot kneleddet, noe som førte til at hun måtte få satt inn protese.

Norsk pasientskadeerstatning tilkjente erstatning, men dette ble påklaget med bistand fra advokat Espen Rekkedal. Det ble anført at erstatningen var satt for lavt.

Pasientskadenemnda ga medhold 7. august 2020 i at erstatningen skulle økes. Saken er nå til vurdering med tanke på om det skal tas ut stevning med påstand om ytterligere utbetaling av erstatning.

 

Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

En kvinne fikk i 2007 et hjerneinfarkt på grunn av bruk av p-pille. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erkjente ansvar for skaden.

Det ble fremmer krav mot NPE v/advokat Espen Rekkedal. NPE fattet vedtak i 2016 på ca 2,5 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget av advokat Rekkedal. Det ble argumentert for at ménerstatningen og erstatning for sosialmedisinske tiltak var satt for lavt.

Pasientskadenemnda behandlet saken 3. april 2020. De ga kvinnen medhold i store deler av kravet. Det ble etter dette utbetalt ytterligere erstatning på noe under en million kroner.

Pasienten skal nå vurdere saken sammen med advokat Rekkedal om det skal bringes inn for domstolene med krav om ytterligere erstatning.

Ta kontakt om du trenger bistand etter personskade https://www.fullerstatning.no/kontakt/

Piratkopiert medisinsk utstyr

NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959

Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/

Dersom smitte medfører skade og tap, vil også erstatning kunne fremmes via produktansvarsloven. Det piratkopierte utstyret gir ikke fullgodt smittevern og dette er en sikserhetsmangel. Slike sikkerhetsmanlger gir rett på erstatning etter produktansvarsloven § 2-1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-12-23-104.

Ansvaret ligger primært hos produsent. Produsent av piratkopiert utstyr er naturlig nok svært vanskelig å få tak i. Utstyret er ikke produsert i Norge. Da kan kravet rettes mot importør etter § 1-3 (1) bokstav e.

Dersom det piratkopierte utstyret er brukt på pasienter kan også krav fremmes etter pasientskadeloven. Dette ansvaret kan fremmes etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav b https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53?q=pasientskade

Forutsetningen er også her at pasienten har blitt påført smitte med påfølge skade og tap.

 

Sendrektig behandling av hastesaker i NPE – kreft

Norsk pasientskadeerstatning melder om høye utbetalinger og redusert saksbehandlingstid, https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/rekordutbetalinger-og-reduserte-saksbehandlingstider-i-2019/

NPE opplyser også at en av de største sakstypene er «saker knyttet til kreftsykdommer». Dette er gjennomgående forsinket diagnostisering av kreft. Skaden er da at sykdommen ikke kan behandles og pasienten får en dyster prognose.

NPE melder også at saksbehandlingstiden er redusert. Det er selvsagt positivt, men problemet er at kreftsakene ikke blir behandlet raskt nok. Dermed dør flere av pasientene før de får erstatning. De må også bruke den siste tiden på erstatningssaken. Ved dødsfall faller en rekke tapsposter bort. Videre vil menerstatning som går i arv bli redusert til tidspunktet for dødsfallet. Dersom ménerstatning blir utbetalt før dødsfallet skjer det ingen avkorting. Dette skjedde etter lovendring for få år siden. Lovgiver var likevel klart på at lovendringen ikke ville få betydning for de etterlatte.

I yrkesskadesaker for NAV plikter de å utbetale ménerstatning umiddelbart ved aggressiv kreftsykdom. NAV utbetaler da ménerstatning gruppe 8 uten bruk av sakkyndig utredning. Dermed slipper den skadde å vente på oppgjøret og det er mulig å få brukt erstatningen. NPE bør gå over til samme ordning.

Erfaring viser at advokat som legger press på NPE vil klare å få hurtige oppgjør i disse sakene.

 

Endelig fullt oppgjør – barneerstatning

Advokat Espen Rekkedal har bistått en familie med krav om erstatning etter fødselsskade. Foreldrene leverte skademelding til Norsk pasientskadeerstatning i 2005.

Foreldrene fikk først avslag på krav om erstatning, da Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente saken var foreldet. Det ble inngitt klage på vedtaket og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket da kravet ikke var foreldet.

NPE utmålte erstatningen til barnet og hans familie i april 2013 til ca 4,1 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket i mars 2018 slik at erstatningen ble satt til ca 5 millioner kroner.

Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett. Staten v/Pasientskadenemnda erkjente før hovedforhandling at de hadde betalt ut 323 000 kroner for lite. Retten kom i desember 2018 til at det skulle utbetales ytterligere 470 000 kroner i standardisert barneerstatning og ca 1,7 millioner kroner for sosialmedisinske tiltak. Sentralt i den økte erstatning var en utredning av tilbudet og behovet foretatt av barnenevrolog og sakkyndig sosionom.

Staten v/Pasientskadenemnda anket saken. De erkjente å ha betalt for lite barneerstatning, men de anførte at erstatning for sosialmedisinske tiltak var for høyt.

Parallelt med saken ble det jobbet mot kommunen for å bedre det lokale hjelpetilbudet, da ved å innvilge borgerstyrt personlig assistent (BPA). Kommunen avslo BPA, men etter klage til Fylkesmannen ble dette innvilget.

I desember 2019 ble saken for lagmannsretten forlikt, da slik at Staten utbetalte ytterligere erstatning for sosialmedisinske tiltak. Staten dekket også saksomkostninger.

Saken viser viktigheten av å jobbe målrettet både mot NPE, Pasientskadenemnda og kommunen i de kompliserte erstatningssakene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om du har spørsmål.

Pasientskade – kreft – betydelig høyere menerstatning

En kvinne ble på grunn av svikt under helsehjelp for sent behandlet for kreftsykdom. Sykdommen hadde på grunn av forsinkelsen blitt uhelbredelig. Saken ble meldt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som tilkjente kvinnen en menerstatning på 855 000 kroner (gruppe 5). Hun var bistått av advokat Espen Rekkedal.

Vedtaket fra NPE ble påklaget og Pasientskadenemnda hurtigbehandlet saken på grunn av sykdommens karakter. I vedtak av 9. juni ble menerstatningen økt til gruppe 7. Pasientskadenemnda hadde regnet feil og dette ble påpekt overfor utbetaltende enhet (NPE). Det ble således utbetalt ca 1,36 millioner kroner. Videre fikk kvinnen dekke utgifter til advokat.

Medhold i retten – pasientskade

En kvinne fikk akutte smerter i brystet i januar 2013. Hun ringte AMK og ble hentet av ambulanse, kjørt til sykehus og lagt på sengepost. Først dagen etter ble det gjennomført ultralydsundersøkelse som avdekket at hun hadde hjerteinfarkt. Hun ble sendt til sentralt sykehus og operert. Hjertet var imidlertid så skadet at hun senere måtte hjertetransplanteres.

Kvinnen søkte Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. De innhentet en vurdering fra hjertelege som mente alt var gjort riktig. Kvinnen fikk derfor avslag. Hun påklaget vedtaket til Pasientskadenemnda. De innhentet flere uttalelser fra ny hjertelege. Også den nye hjertelegen mente behandlingen var riktig. Pasientskadenemnda avslo derfor erstatningskravet.

Kvinnen kontaktet advokat Espen Rekkedal og det ble tatt ut stevning. Det ble innhentet lydlogg fra AMK som styrket kvinnens forklaring. Retten oppnevnte en uavhengig hjertespesialist. Han konkluderte med svikt ved behandlingen. Staten erkjente deretter erstatningsansvar.

Den uavhengige legen hadde vurdert skadeomfanget. Til tross for en godt begrunnet erklæring var Pasientskadenemnda uenig i denne. Det ble derfor rettsak, men saken ble forlikt etter en dag etter at kvinnen ble tilbudt en betydelig høyere erstatning.

Saken viser viktigheten av å få oppnevnt en uavhengig sakkyndig i slike saker. Også i denne saken stilte Pasientskadenemnda med sin egen sakkyndig som var uenig med den uavhengige.

Saken omtales i Romsdals Budstikke (betalingsside)

Sivilombudsmannen kritiserer Pasientskadenemnda

Advokat Espen Rekkedal har bistått en person i en pasientskadesak. Det ble ikke oppnådd enighet med Norsk pasientskadeerstatning om utmålingen. Klagen ble sendt inn i mars 2014. Pasientskadenemndas sekretariat (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i pasientskadesaker) lot saken ligge i svært lang tid. Dette har samen til felles med en lang rekke saker. Det ble ikke gitt informasjon om når saken skulle behandlet.

Det ble sendt klage til Sivilombudsmannen sommeren 2016. Sivilombudsmannen avga uttalelse 21. november 2016. Sivilombudsmannen ga kraftig kritikk til Helseklage. Se uttalelsen her

Saken har blitt omtalt i media. Se Sunnmørspostens sak her .

Fødselsskade – ytterligere erstatning

En gutt ble under fødsel påført alvorlig skade. Etter fødsel ble det diagnostisert alvorlig CP. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning og Staten erkjente ansvar for skaden.

Det ble utbetalt standardisert barneerstatning for skaden og inntektstapet med ca 3 millioner kroner, samt konkret utmålt erstatning for utgifter til boligtilpassing, sosialmedisinske tiltak (pleie og omsorg) og øvrige utgifter med til sammen ca 4,5 millioner kroner.

Erstatningen for boligtilpassingen var fra NPE på 800 000 kroner, og sosialmedisinske tiltak var på 110 000 kroner årlig. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som tilkjente ytterligere en million i erstatning. Bakgrunnen for dette var at erstatning for boligtilpassing ble satt til 1,3 millioner kroner og årlige utgifter til sosialmedisinske tiltak ble satt til 130 000 kroner årlig.

Det ble tatt ut stevning med påstand om ytterligere erstatning. Saken ble stanset i påvente av Høyesteretts dom. Se mer her

Etter Høyesteretts dom forelå ble det forhandlet på nytt om saken og Staten utbetalte ytterligere 775 000 kroner, herunder ble boligerstatningen satt til 1,6 millioner kroner.

Advokat Espen Rekkedal har bistått familien gjennom saken.