admin

/:Home/espen

About espen

This author has not yet filled in any details.
So far espen has created 54 blog entries.

Doblet erstatning etter rettsforlik

En gutt mistet faren i en båtulykke der båten var ansvarsforsikret i Eika Forsikring. Båtfører ble dømt for uaktsom kjøring.

Eika forsikring erkjente ansvar og de utbetalte forsørgertapserstatning, ulykkesforsikring og dekket utgifter til begravelse. Advokat Espen Rekkedal bistå og mente forsoørgertapserstatningen var satt for lavt. Eika avslo og dekket bare innledende advokatutgifter.

Det ble tatt ut stevning og Eika aksepterte rettsmekling. Eika erkjente at forsørgertapserstatningen var satt for lavt og utbetalte ytterligere erstatning som oversteg det de opprinnelig hadde utbetalt som full erstatning. Eika dekket også advokatkostnader.

Forsørgertapserstatning har en rekke teknisk krevede sider. Det er viktig at advokaten kjenner disse slik at ikke erstatningen blir satt for lavt.

Voldsoffererstatningsnemnda har brukt loven feil

Sivilombudsmannen påpeker at Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningnemnda for voldsofre har brukt reglene feil: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/voldsoffererstatningslovens-saklige-virkeomrade-kravet-til-straffbar-handling-som-krenker-livet-helsen-eller-friheten/

Det konkrete er at Erstatningsnemnda har tolket voldsoffererstatningsloven § 1 feil. Se reglen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-04-20-13

Dersom du har fått avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning eller fra Erstatningsnemnda på grunn av tolkningen av § 1, så bør saken tas opp.

Ta kontakt for bistand.

Sendrektig behandling av hastesaker i NPE – kreft

Norsk pasientskadeerstatning melder om høye utbetalinger og redusert saksbehandlingstid, https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/rekordutbetalinger-og-reduserte-saksbehandlingstider-i-2019/

NPE opplyser også at en av de største sakstypene er «saker knyttet til kreftsykdommer». Dette er gjennomgående forsinket diagnostisering av kreft. Skaden er da at sykdommen ikke kan behandles og pasienten får en dyster prognose.

NPE melder også at saksbehandlingstiden er redusert. Det er selvsagt positivt, men problemet er at kreftsakene ikke blir behandlet raskt nok. Dermed dør flere av pasientene før de får erstatning. De må også bruke den siste tiden på erstatningssaken. Ved dødsfall faller en rekke tapsposter bort. Videre vil menerstatning som går i arv bli redusert til tidspunktet for dødsfallet. Dersom ménerstatning blir utbetalt før dødsfallet skjer det ingen avkorting. Dette skjedde etter lovendring for få år siden. Lovgiver var likevel klart på at lovendringen ikke ville få betydning for de etterlatte.

I yrkesskadesaker for NAV plikter de å utbetale ménerstatning umiddelbart ved aggressiv kreftsykdom. NAV utbetaler da ménerstatning gruppe 8 uten bruk av sakkyndig utredning. Dermed slipper den skadde å vente på oppgjøret og det er mulig å få brukt erstatningen. NPE bør gå over til samme ordning.

Erfaring viser at advokat som legger press på NPE vil klare å få hurtige oppgjør i disse sakene.

 

Medhold i Erstatningsnemnda for voldsofre

Erstatningsnemnda for voldsofre, klageinstansen til Kontoret for voldsoffererstatning, ga 12. desember 2019 medhold i krav på erstatning til mann utsatt for volds i 2011.

Han fikk opprinnelig avslag på grunn av usikker skadefølge, men fikk medhold i Oslo tingrett i 2015 på at saken skulle vært utredet med sakkyndig erklæring. Etter at erklæringen forelå fikk han medhold i kravet på erstatning. Han ble tilkjent oppreisningserstatning og ménerstatning.

Saken nå gjaldt utmåling av erstatning for inntekstap. Han fikk dekket inntektstapet fullt ut for påført periode og har rett på erstatning for fremtidig inntektstap når trygdesaken blir avklart i fremtiden.

Mannen har hele tiden vært bistått av advokat Espen Rekkedal. Ta kontakt om du har behov for bistand om voldsoffererstatning.

Endelig fullt oppgjør – barneerstatning

Advokat Espen Rekkedal har bistått en familie med krav om erstatning etter fødselsskade. Foreldrene leverte skademelding til Norsk pasientskadeerstatning i 2005.

Foreldrene fikk først avslag på krav om erstatning, da Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente saken var foreldet. Det ble inngitt klage på vedtaket og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket da kravet ikke var foreldet.

NPE utmålte erstatningen til barnet og hans familie i april 2013 til ca 4,1 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket i mars 2018 slik at erstatningen ble satt til ca 5 millioner kroner.

Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett. Staten v/Pasientskadenemnda erkjente før hovedforhandling at de hadde betalt ut 323 000 kroner for lite. Retten kom i desember 2018 til at det skulle utbetales ytterligere 470 000 kroner i standardisert barneerstatning og ca 1,7 millioner kroner for sosialmedisinske tiltak. Sentralt i den økte erstatning var en utredning av tilbudet og behovet foretatt av barnenevrolog og sakkyndig sosionom.

Staten v/Pasientskadenemnda anket saken. De erkjente å ha betalt for lite barneerstatning, men de anførte at erstatning for sosialmedisinske tiltak var for høyt.

Parallelt med saken ble det jobbet mot kommunen for å bedre det lokale hjelpetilbudet, da ved å innvilge borgerstyrt personlig assistent (BPA). Kommunen avslo BPA, men etter klage til Fylkesmannen ble dette innvilget.

I desember 2019 ble saken for lagmannsretten forlikt, da slik at Staten utbetalte ytterligere erstatning for sosialmedisinske tiltak. Staten dekket også saksomkostninger.

Saken viser viktigheten av å jobbe målrettet både mot NPE, Pasientskadenemnda og kommunen i de kompliserte erstatningssakene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om du har spørsmål.

Medhold i Erstatningsnemnda for voldsofre

En kvinne som ble utsatt for vold i nære relasjoner tok kontakt med oss for å søke voldsoffererstatning. Saken mot voldsutøver var da henlagt.

Kontoret for voldsofferstatning avslo i vedtak i januar 2019. Ved gjennomgang av advokat ble det klarlagt at voldsutøver hadde gitt innrømmelser i avhør, samt at andre vitner støttet opp om forklaring. Ved innhenting av journal fikk hennes forklaring støtte. Dette ble tatt inn i klagen.

Erstatningsnemnda for voldsofre ga i vedtak 20. november kvinnen fullt medhold. Saken føres nå tilbake til Kontoret for voldsoffererstatning for utmåling. Vi vil da bistå slik at hun får full erstatning.

Full barneerstatning – medhold i Pasientskadenemnda

En gutt hadde betydelige plager fra lunge/hals. Etter lang utredning og gjentatte ønsker fra foreldrene om overføring til nasjonalt kompetansesenter ble gutten undersøkt av spesialister. Det viste seg da at gutten hadde hull mellom spiserør og luftrør. Han hadde da hatt en barndom med mye sykdom som preget han. Etter operasjonen fungerte han mye bedre.

NPE la først til grunn at saken var foreldet. Det ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket. Saken ble sendt tilbake til NPE.

NPE la til grunn at siden gutten hadde blitt mye bedre ved operasjon, så hadde han ikke krav på barneerstatning for all invaliditet han hadde hatt i en periode på over 20 år.

Saken ble klaget inn på nytt og Pasientskadenemnda ga medhold i henhold til klagen i møte 20. juni 2019. Saken hadde da pågått siden 2010.

Gutten fikk en samlet erstatning på 2 624 000 kroner. Han og hans familie har vært bistått av advokat Espen Rekkedal.

Ta kontakt om du har behov for en vurdering av pasientskadesak eller annen erstatningssak.

Lisenstapsforsikring – fullt medhold i Oslo tingrett

En pilot i Widerøe mistet helseattesten på grunn av gallestein. Han hadde en forsikring på helseattesten, såkalt lisenstapsforsikring.

Forsikringselskapet, Protector Forsikring, nektet å utbetale forsikringen, da de mente mannen burde la seg operere. Operasjonen gjennomføres i narkose og normalt med kikkhullsteknikk hvor fire eller fem metallrør føres inn i buken. I noen tilfeller må det byttes til åpen kirurgi. Piloten ønsket ikke å gjennomføre inngrepet.

Tvisten i saken er om forsikringselskapet kan pålegge mannen å gjennomføre det kirurgiske inngrepet eller om dette er en for stor inngripen i retten til å bestemme over egen person.

Saken ble først tatt opp for Finansklagenemnda. Mannen fikk fullt medhold der og fikk først en delbetaling. Protector Forsikring aksepterte uttalelsen og utbetalte.

Da det resterende oppgjøret skulle skje nektet Protector på nytt. Saken ble fremmet for Finansklagenemnda der mannen på nytt fikk medhold. Protector aksepterte ikke denne andre uttalelsen fra nemnda. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett.

Oslo tingrett avsa dom 20. mai 2019 der mannen fikk fullt medhold.

Nrk har omtalt saken her: https://www.nrk.no/norge/pilot-nekta-a-la-seg-operera-_-tilkjent-fem-millionar-1.14595300

Yrkessykom – full erstatning

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV.

Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var en yrkessykdom.

Vi innhentet fornyet uttalelse fra uavhengig spesialist og tvistesak ble startet med å melde denne til Finansklagenemnda. Saken ble ført tilbake til Tryg Forsikring som satte denne ut til ekstern advokat.

Etter forhandlinger aksepterte Tryg å betalt ut 1,8 millioner kroner i tillegg til full lisenstapsforsikring. Mannen fikk dermed full erstatning.