Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

No cure no pay – erstatningssaker

18.02.2020|

Jeg vil nå påta meg enkelte saker etter prinsippet om no cure no pay. Det betyr at du som erstatningssøker ikke betaler advokatsalær om du ikke når frem i saken. Ved medhold beregnes det da et risikosalær etter Advokatforeningens retningslinjer https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/uttalelser-fra-etikkutvalget/13-No-cure-no-pay/ Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak og

Doblet erstatning etter rettsforlik

07.02.2020|

En gutt mistet faren i en båtulykke der båten var ansvarsforsikret i Eika Forsikring. Båtfører ble dømt for uaktsom kjøring. Eika forsikring erkjente ansvar og de utbetalte forsørgertapserstatning, ulykkesforsikring og dekket utgifter til begravelse. Advokat Espen Rekkedal bistå og mente forsoørgertapserstatningen var satt for lavt. Eika avslo og dekket bare

Voldsoffererstatningsnemnda har brukt loven feil

23.01.2020|

Sivilombudsmannen påpeker at Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningnemnda for voldsofre har brukt reglene feil: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/voldsoffererstatningslovens-saklige-virkeomrade-kravet-til-straffbar-handling-som-krenker-livet-helsen-eller-friheten/ Det konkrete er at Erstatningsnemnda har tolket voldsoffererstatningsloven § 1 feil. Se reglen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-04-20-13 Dersom du har fått avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning eller fra Erstatningsnemnda på grunn av tolkningen av § 1, så bør saken

Sendrektig behandling av hastesaker i NPE – kreft

22.01.2020|

Norsk pasientskadeerstatning melder om høye utbetalinger og redusert saksbehandlingstid, https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/rekordutbetalinger-og-reduserte-saksbehandlingstider-i-2019/ NPE opplyser også at en av de største sakstypene er "saker knyttet til kreftsykdommer". Dette er gjennomgående forsinket diagnostisering av kreft. Skaden er da at sykdommen ikke kan behandles og pasienten får en dyster prognose. NPE melder også at saksbehandlingstiden er