Ved smertetilstand med økende og uklar smerte etter trafikkulykke, ved arbeidsulykke eller pasientskade er det ofte vanskelig å få erstatning. Denne saken viser dette til det fulle.

En mann ble skadet i arbeid da en motordel på ca 100 kg falt ned på hånden hans. Han hadde naturlig nok smerter i hånden de første dagene etter ulykken. Problemet var at han fikk gradvis økende smerteplager og plagene ble forverret ved bruk av hånden. Han klarte ikke å jobbe videre etter ulykken. 

Mannen ble utredet av lokalt og regionalt sykehus. Det ble ikke funnet tegn på brudd eller nerveskade. 

NAV utredet yrkesskaden ved å innhente en erklæring fra en utredende ortoped. Basert på fravær av funn på billeddiagnostikk og nerveundersøkelse, ble skaden ble satt til 3 % varig medisinsk invaliditet. Skaden ble altså ansett som svært liten. Dette til tross for at mannen ute av stand til å jobbe på grunn av smerteplagene. NAV avslo krav på menerstatning og forsikringsselskapet Landbruksforsikring ville ikke dekke inntektstap eller menerstatning.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal.

NAVs vedtak ble påklaget helt til Trygderetten uten at noen av instansene ville akseptere at saken måtte utredes ytterligere av medisinsk spesialist med særlig kunnskap om smertetilstander.

Det ble forhandlet med forsikringsselskapet representert ved Crawford , og de aksepterte etter hvert å la en ortoped med særlig kunnskap om smertetilstander undersøke mannen og vurdere plagene. Denne ortopeden konkluderte med at det trolig var en nevropatisk smertetilstand. Han holdt den endelige konklusjonen åpen da forsikringsselskapet tidligere hadde kritisert han for å konkludere med nevropatisk smerte. Forsikringsselskapet mente at dette ikke skulle bekreftes av en ortoped.

Se mer om nevropatisk smerte her.

Saken ble sendt videre til spesialist på smerte ved Rikshospitalet. Denne spesialisten er del av et internasjonalt fagmiljø med smertespesialister. Skaden ble der bekreftet som nevropatisk smerte og skaden ble  satt til 30 %. Menerstatning ble utbetalt fra både NAV og forsikringsselskapet. Landbruksforsikrings utbetaling av menerstatning alene var på ca 440 000 kroner da arbeidsgiver hadde tegnet ekstraforsikring.

Det arbeides nå med erstatningskrav for å sikre full erstatning for inntektstapet og merutgiftene.

Saken viser også hvor viktig der er å velge sakkyndig med riktig kompetanse.