Ukategorisert

/:Home/Ukategorisert

Full barneerstatning – medhold i Pasientskadenemnda

En gutt hadde betydelige plager fra lunge/hals. Etter lang utredning og gjentatte ønsker fra foreldrene om overføring til nasjonalt kompetansesenter ble gutten undersøkt av spesialister. Det viste seg da at gutten hadde hull mellom spiserør og luftrør. Han hadde da hatt en barndom med mye sykdom som preget han. Etter operasjonen fungerte han mye bedre.

NPE la først til grunn at saken var foreldet. Det ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket. Saken ble sendt tilbake til NPE.

NPE la til grunn at siden gutten hadde blitt mye bedre ved operasjon, så hadde han ikke krav på barneerstatning for all invaliditet han hadde hatt i en periode på over 20 år.

Saken ble klaget inn på nytt og Pasientskadenemnda ga medhold i henhold til klagen i møte 20. juni 2019. Saken hadde da pågått siden 2010.

Gutten fikk en samlet erstatning på 2 624 000 kroner. Han og hans familie har vært bistått av advokat Espen Rekkedal.

Ta kontakt om du har behov for en vurdering av pasientskadesak eller annen erstatningssak.

Pasientskade – 2,5 millioner mer i erstatning

Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer.

Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner mer i erstatning etter ta søksmål ble tatt ut.

Saken viser at det er viktig å gå gjennom vedtakene fra Pasientskadenemnda grundig med tanke på erstatning er riktig utmålt.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERT – FEBRUAR 2019 – Pasientskadenemnda har akseptert deler av dommen, men anket utmålingen av erstatning for sosialmedisinske tiltak.

Kreft etter eksponering for oljeprodukter – yrkessykdom

Det er konstatert høyere forekomst for kreft blant de som jobber med oljeprodukter. Særlig gjelder dette offshorearbeidere. Se Dagbladets omtale her.

Slike skader er en yrkessykdom som danner grunnlag for erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikrer. Yrkessykdom godkjennes også av NAV og gir grunnlag for bedre uføreytelser og menerstatning.

Advokat Espen Rekkedal har bakgrunn fra Kreftforeningen og jobber nærmest utelukkende med personskadeerstatning. Forsikringsselskapet dekker kostnaden til nødvendig bistand. Ta kontakt om du har behov for bistand.

Erstatningsoppgjør etter fallulykke

En mann som satt i rullestol på grunn av MS-sykdom ble utsatt for en fallskade da han kjørte utfor en kant på en sittegrop. Kommunen ved forsikringsselskapet Protector avviste ansvar. Det ble tatt ut stevning i saken med bistand fra advokat Espen Rekkedal.

Saken ble løst ved rettslig forlik etter befaring på stedet. Forsikringsselskapet og kommunen utbetalte et betydelig beløp for skadene.

Saken ble omtalt i Sunnmørsposten

Partene ønsker ikke å kommentere størrelsen på beløpet.

Lovendring for menerstatning

Fra 1. januar 2016 endres reglene for menerstatning. Det har til nå vært et omstridt spørsmål om menerstatning skal reduseres når den skadde har kort tid igjen å leve og grunnen til dette ligger hos den ansvarlige for skaden. Reduksjonen ligger i at erstatningen blir utbetalt i terminer. Se Aftenpostens omtale av saken her.

Norsk Pasientskadeerstatning har praktisert regelen med redusert erstatning på grunn av dystre utsikter for normal livslengde. Dette har særlig vært i saker om feilbehandling av kreft. Det har vært varierende praksis på når NPE foretar terminutbetaling. I sak om forkortet levetid på grunn av feilbehandling av kreft som advokat Rekkedal hadde for Oslo tingrett ble ikke terminutbetaling påstått av Staten. Se mer om saken her.

Denne triste diskusjonen er nå avsluttet fra 1. januar 2016. Se mer om dette her

Selv om lovendringen kommer først fra 1. januar 2016 bør ikke terminutbetaling aksepteres. I forbindelse med utarbeidelse av loven ble det uttalt at dette var en presisering og ikke en endring.

Viktig høyesterettsdom

Høyesterett i Storkammer avsa i dag, 12. desember 2014, en viktig dom for utmåling av fremtidig personskadeerstatning. Når fremtidige tap skal utmåles gjøres dette basert på årlige tap. Utbetalingen av erstatning for fremtidig tap gjøres som et engangsbeløp og det foretas da en nedjustering av de fremtidig år siden erstatning som først skulle vært utbetalt i fremtiden alt kan brukes og investeres nå. Denne nedjusteringen omtales som kapitalisering.

Den årlige nedjusteringen har siden 1993 vært på 5 %. Det betyr at den skadde forventes å kunne investere eller plassere erstatningen slik at det gis en årlig avkastning på 5 %. I 1993 var rentenivået høyere og det var lettere å oppnå en avkastning på 5 %. Med dagens rentenivå må en person ta større risiko for å kunne oppnå slik avkastning.

Høyesterett satte kapitaliseringsrenten til 4 %. Det må erkjennes at det er noe skuffende med tanke på at de sakkyndige for Høyesterett mente satsen skulle vært lavere. Høyesterett legger altså opp til at den skadde skal måtte foreta realativt gode investeringer.

Høyesretts tok også stilling til om skadde personer som var umyndige og dermed under vergemål (tidligere overformyderiet) skulle få satt kapitaliseringsrenten lavere. Dette fordi det er strengere regler for plassering for dem. Flertallet mente at det også for denne gruppen skulle være 4 %. Et mindretall mente at satsen skulle være 3 %.

Videre tok Høyesterett stilling til skatteulempen. Det er et påslag på den kapitaliserte erstatningen for å ta høyde for fremtidig skatt. Siden det er gjort justeringer på formuesskatten satte Høyesterett ned normalsatsen fra 25 til 20 %. Forslagene i det såkalte Scheel-utvalget ble det ikke tatt hensyn til. Dette fordi det per i dag bare er et forslag.

Høyesrett sender tydelige signal til lovgiver om at de bør overta oppgaven med å fastsette både kapitaliseringsrenten og skatteulempen.

Høyesteretts uttalelse og dommen

Siden det legges opp til at skadelidte skal foreta gode sammensatte investeringer. Slik forvaltning krever god kompetanse og slike råd koster. Den naturlige følge av det må gos erstanting for rådgivingskostnadene.

Erstatnignssaken endelig over

Familien til person som ble påkjørt i fotgjengerfelt har endelig fått avsluttet erstatnignssaken. Saken er omtalt i Romsdal Budstikke.

I denne saken , som i mange slik saker, hadde ikke ansvarlig bilfører økonomi til å betale erstatningskravet. Ved lovendring i 2009 dekker forsikringsselskapet som ansvarsforsikrer bilen oppreisingserstatning. Selv om det ble gitt noe generell informasjon ved lovendringen er få av de som er utsatt for slike hendelser klar over ordningen.

Politiet orienterer normalt bare at den skadde eller etterlatte kan forholde seg til Kontoret for voldsoffererstatning. Problemet er at det er unntak for skader forårsaket av bil i reglene for voldsoffererstatningsordningen. Selv Høyesterett la dette nylig til grunn. Se denne dom inntatt i Rt 2014 s 892 punkt 30. Dommen vil i en begrenset periode ligger her her.

Oppreisingserstatning til etterlatte etter bildrap

Advokat Espen Rekkedal var bistandsadvokat til de etterlatte etter at en mann ble påkjørt og drept. Saken er omtalt av Romsdal Budstikke: http://www.rbnett.no/nyheter/article9727167.ece

Bilføreren ble dømt til å betale hver av de etterlatte 125 000 kroner som er den nye normen for slike saker. Siden bilfører ikke kunne betale har erstatnignen blitt utbetalt fra forsikringsselskapet som forsikret bilen.

Forsikringsselskapet har også dekket erstatning for tap av forsørger og de etterlattes kostnader til å benytte advokat for å fremme erstatnignskravene.

Yrkesskade – endelig oppgjør

En mann ble i juli 2007 utsatt for en fallskade i arbeid. Ulykken skjedde da mannen og en kollega skulle trekke presenningen av en tilhenger på lastebil. Skaden medførte smerter i nakke og skulder, men ingen objektive funn. Mannen hadde fra tidligere ryggplager, men var i full jobb da skaden inntraff.

Det ble i samarbeid med NAV innhentet en erklæring fra nevrolog som konkluderte med sammenheng mellom ulykken og vedvarende plager i nakke og skulder. Videre ble det innhentet erklæring fra fysikalskmedisiner i samarbeid med Tryg forsikring. Fysikalskmedisiner konkluderte også med en skade forårsaket av ulykken. Til tross for dette avlo Tryg forsikring å dekke mer enn en kortere periode med inntektstap.

Saken ble bragt inn for Finansklagenemnda. Tryg utbetalte en mindre erstatning tilsvarende menerstatning gruppe 1. Finansklagenemdna avslo å behandle saken videre da de anså saken for å være konkret utmåling.

Saken ble med bistand av advokat Rekkedal bragt inn for Oslo tingrett. Saken ble stanset og det ble innhentet ytterligere en erklæring. Denne gang fra ortoped med særlig kunnskap om ryggskader. Også ortopeden konkluderte med årsakssammeneheng mellom vedvarende nakkeplager og fallskaden.

Det ble videre avdekket at arbeidsgiver hadde tegnet en utvidet forsikring for menerstatning.

Tryg Forsikring aksepterte etter hvert å stille til rettsmekling og det ble i august 2014 oppnådd en erstatning som dekket mannens tap, samt erstatning for fremtidig inntektstap.

Tryg Forsikring mente erstatningen skulle utgjøre ca 250 000 kroner. Samlet erstatning ble til slutt i overkant av en million kroner.