Pasientskade

/:Home/Pasientskade

Pasientskade – kreft – betydelig høyere menerstatning

En kvinne ble på grunn av svikt under helsehjelp for sent behandlet for kreftsykdom. Sykdommen hadde på grunn av forsinkelsen blitt uhelbredelig. Saken ble meldt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som tilkjente kvinnen en menerstatning på 855 000 kroner (gruppe 5). Hun var bistått av advokat Espen Rekkedal.

Vedtaket fra NPE ble påklaget og Pasientskadenemnda hurtigbehandlet saken på grunn av sykdommens karakter. I vedtak av 9. juni ble menerstatningen økt til gruppe 7. Pasientskadenemnda hadde regnet feil og dette ble påpekt overfor utbetaltende enhet (NPE). Det ble således utbetalt ca 1,36 millioner kroner. Videre fikk kvinnen dekke utgifter til advokat.

Medhold i retten – pasientskade

En kvinne fikk akutte smerter i brystet i januar 2013. Hun ringte AMK og ble hentet av ambulanse, kjørt til sykehus og lagt på sengepost. Først dagen etter ble det gjennomført ultralydsundersøkelse som avdekket at hun hadde hjerteinfarkt. Hun ble sendt til sentralt sykehus og operert. Hjertet var imidlertid så skadet at hun senere måtte hjertetransplanteres.

Kvinnen søkte Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. De innhentet en vurdering fra hjertelege som mente alt var gjort riktig. Kvinnen fikk derfor avslag. Hun påklaget vedtaket til Pasientskadenemnda. De innhentet flere uttalelser fra ny hjertelege. Også den nye hjertelegen mente behandlingen var riktig. Pasientskadenemnda avslo derfor erstatningskravet.

Kvinnen kontaktet advokat Espen Rekkedal og det ble tatt ut stevning. Det ble innhentet lydlogg fra AMK som styrket kvinnens forklaring. Retten oppnevnte en uavhengig hjertespesialist. Han konkluderte med svikt ved behandlingen. Staten erkjente deretter erstatningsansvar.

Den uavhengige legen hadde vurdert skadeomfanget. Til tross for en godt begrunnet erklæring var Pasientskadenemnda uenig i denne. Det ble derfor rettsak, men saken ble forlikt etter en dag etter at kvinnen ble tilbudt en betydelig høyere erstatning.

Saken viser viktigheten av å få oppnevnt en uavhengig sakkyndig i slike saker. Også i denne saken stilte Pasientskadenemnda med sin egen sakkyndig som var uenig med den uavhengige.

Saken omtales i Romsdals Budstikke (betalingsside)

Sivilombudsmannen kritiserer Pasientskadenemnda

Advokat Espen Rekkedal har bistått en person i en pasientskadesak. Det ble ikke oppnådd enighet med Norsk pasientskadeerstatning om utmålingen. Klagen ble sendt inn i mars 2014. Pasientskadenemndas sekretariat (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i pasientskadesaker) lot saken ligge i svært lang tid. Dette har samen til felles med en lang rekke saker. Det ble ikke gitt informasjon om når saken skulle behandlet.

Det ble sendt klage til Sivilombudsmannen sommeren 2016. Sivilombudsmannen avga uttalelse 21. november 2016. Sivilombudsmannen ga kraftig kritikk til Helseklage. Se uttalelsen her

Saken har blitt omtalt i media. Se Sunnmørspostens sak her .

Fødselsskade – ytterligere erstatning

En gutt ble under fødsel påført alvorlig skade. Etter fødsel ble det diagnostisert alvorlig CP. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning og Staten erkjente ansvar for skaden.

Det ble utbetalt standardisert barneerstatning for skaden og inntektstapet med ca 3 millioner kroner, samt konkret utmålt erstatning for utgifter til boligtilpassing, sosialmedisinske tiltak (pleie og omsorg) og øvrige utgifter med til sammen ca 4,5 millioner kroner.

Erstatningen for boligtilpassingen var fra NPE på 800 000 kroner, og sosialmedisinske tiltak var på 110 000 kroner årlig. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som tilkjente ytterligere en million i erstatning. Bakgrunnen for dette var at erstatning for boligtilpassing ble satt til 1,3 millioner kroner og årlige utgifter til sosialmedisinske tiltak ble satt til 130 000 kroner årlig.

Det ble tatt ut stevning med påstand om ytterligere erstatning. Saken ble stanset i påvente av Høyesteretts dom. Se mer her

Etter Høyesteretts dom forelå ble det forhandlet på nytt om saken og Staten utbetalte ytterligere 775 000 kroner, herunder ble boligerstatningen satt til 1,6 millioner kroner.

Advokat Espen Rekkedal har bistått familien gjennom saken.

Medhold i kreftsak

En mann fikk forsinket diagnostisert prostatakreft. Da sykdommen ble oppdaget kunne den ikke behandles. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning, NPE. De erkjente ansvar på vegne av Staten for forsinkelsen og det ble videre erkjent at kreftsykdommen kunne vært behandlet med helbredende virkning om behandlingen hadde fulgt gjeldende retningslinjer.

Mannen ble tilkjent menerstatning på 350 000 kroner basert på gruppe 4 i invaliditetstabellen. Dette ble påklaget til Pasientskadenemnda som opprettholdt NPEs standpunkt. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett og det ble innhentet erklæring fra uavhengig kreftspesialist som mente at det skulle gis erstatning basert på gruppe 5.

Oslo tingrett kom ved dom av 29.11.2014 at mannen hadde krav på menerstatning basert på gruppe 6, og dømte Staten til å betale 650 000 kroner i menerstatning til mannen. Dommen er begrunnet med en tidligere tingrettsdom mot Staten i en tilsvarende sak. Retten uttalte videre at menerstatning skal baseres på skjønn. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal.

Dommen er ikke anket og dermed rettskraftig. Det forventes nå at NPE innvilger menerstatning basert på gruppe 6 til andre i samme situasjon.

Ytterligere erstatning etter pasientskade

En kvinne fra Polen fikk i 2007 en infeksjon etter innsetting av hofteprotese. Skadene var omfattende og Norsk pasientskadeerstatning, NPE, erkjente ansvar for skaden. NPE nektet å utbetalte erstatning for inntekttap da kvinnen hadde vært ute av arbeidslivet i Polen. Hun flyttet til Norge for å jobbe.

Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som tilkjente kvinnen noe mer for tapt evene til arbeid i hjemmet. Det ble tatt ut stevning mot Staten med påstand om å betale erstatning for tapt inntekt og bytte av bolig.

Etter innhenting av fornyet spesialisterklæring og med påfølgende forhandlinger ble kvinnen tilkjent 700 000 kroner mer i erstatning. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal.

Fortløpende betaling av erstatning fra NPE

Romsdal Budstikke skrev om min klient den 11.12.2013:

Saken er i korte trekk:

Mannen ble operert  i 2009 med innsetting av en kneprotese. Han hadde smerter i kneet før operasjonen. I stedet for å bli bedre av inngrepet fikk han betydelig mer smerteplager. Han mente dette var på grunn av feil ved operasjonen.

Han fremmet krav om erstatning for feilbehandling overfor Norsk pasientskadeerstatningi januar.2011. Han fikk avslag i juli samme år. Mannen  kontaktet advokat Espen Rekedal som påkalget vedtaket. NPE snudde etter klagen og avsa nytt vedtak 14.11.2011 der mannen ble innvilget erstatning for at protesen var satt inn skjevt.

Etter det har saken gått svært sakte fremover. Mannen har vært sykmeldt og hatt et stort økonomisk tap. Advokat Rekkedal har sendt flere oversikter over hans tap til NPE, men de har bare betalt ut mindre beløp. Mannen har vært til utredning flere steder, men det har ikke kommet noen vurdering av skaden. NPE har gjentatte ganger uttalt at de ikke vil gi oppgjør før de har denne vurderingen.

NPE plikter å betale erstatning som er sikker fortløpende. Det følger av pasientskadeloven § 13. Til tross for dokumentasjon på inntekt før feiloperasjonen og konkrete beregnigner har NPE bare betalt mindre beløp i erstatning.

Når skadelidte går med sterke smerter så vil den økonomiske usikkerheten som NPE ikke avklarer være en unødvendig stor tilleggsbyrde.

Det er en trist sak, men dessverre ikke unikt. Pasientskadesaker går ofte over lang tid og NPE betaler ikke løpende ut full erstatning. De samler kravet opp og utbetalar dette etter et avsluttende vedtak. Dette er ødeleggende for den skaddes økonomi og i strid med loven.

Forside Romsdal Budstikke

Artikkel del 1

Artikkel del 2

Pasientskadet gutt fikk krav på ytterligere erstatning

En gutt hadde medfødt fistel (sårgang) mellom spiserør og pusterør. Han hadde betydelige problem opp gjennom oppveksten og fikk betydelig behandling uten at fistelen ble avdekket. Bakgrunnen for dette var at han ikke ble utredet tilstrekkelig og det lokale sykehuset ville ikke sende han til nasjonalt spesialsykehus. Først sent i tenårene ble han utredet tilstrekkelig og fistelen ble avdekket.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) aksepterte ansvar for den mangelfulle diagnostiseringen, men avslo ansvar for de første år på grunn av foreldelse. Begrunnelsen var at det var over 20 år siden gutten ble født med fistelen. Etter foreldelsesloven foreldes krav på erstatning 20 år etter at en skadevoldende handling ble avsluttet. 

Advokat Espen Rekkedal påklaget vedtaket for gutten. Det ble argumentert med at skaden var påført ved en sammenhengende manglede diagnostisering og at 20 årsfristen først startet den dagen fistelen ble diagnostisert.

Pasientskadenemnda fattet vedtak 07.11.2013. Nemnda var enig i argumentasjonen og omgjorde NPEs vedtak om foreldelse. Dette gir  gutten krav på erstatning også for de første årene og sikrer dermed gutten rett på full erstatning.

Pasientskadet fikk ytterligere erstatning ved rettsforlik

En kvinne hadde fått forverret kreftsykdom og redusert overlevelseprognose på grunn av forsinket diagnostisering. Hun ble nektet erstatning for prognosetapet og deler av merskadene av Norsk pasientskadeerstatning. Kvinnen påklaget vedtakte ved advokat Rekkedal. Pasientskadenemnda ga kvinnen medhold i krav på erstatning for alle merskadene som følge av forsinket diagnostisering.  Nemnda nektet å erkjenne ansvar for prognosetapet som forsinkelsen av behandlingen hadde medført. Prognosetapet medførte redusert mulighet til overlevelse.

Advokat Rekkedal tok ut stevning for Oslo tingrett på vegne av kvinnen. Det ble anført at prognosetapet med usikkerhet om mulighet for overlevelse innebar en fysisk skade og en psykisk belastning.

Kort forut for rettssaken erkjente Staten ved Pasientskadenemnda ansvar ogå for prognosetapet. Saken ble dermed forlikt og kvinnen får krav på ytterligere erstatning for uvissheten det er å leve med redusert prognose for overlevelse.

Saken er viktig da Pasientskadenemnda har variert mellom å tilkjenne og avslå erstatning for prognosetap.

Saken er per i dag under utmåling i Norsk pasientskadeerstatning.

Pasientskadet fikk medhold i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett avsa dom 30. september der en kvinne gis medhold i krav om pasientskadeerstatning for forsinket diagnostisert endetarmskreft. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal. Saken sikrer kvinnen full erstatning for betydelige skader.

Kvinnen oppsøkte fastlegen i forbindelse med kontroll av stoffskiftesykdom. Hun hadde mageproblemer og hadde gått mye ned i vekt. Basert på veiing året før var vekttapet på over 15 %. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda mente at legen ikke skulle ha undersøkt kvinnen for vekttapet og uttalte at vekttapet kunne ha en rekke forklaringer. Advokat Rekkedal prosederte på at retningslinjer i Norsk legehåndbok tilsier en grundig kroppsundersøkelse ved slike vekttap.

Retten kom til at vekttapet var så stort at fastlegen skulle undersøkt kvinnen eller henvist henne til videre undersøkelse. Kreftsykdommen ville da blitt oppdatet ca ett år tidlgiere. Kvinnen ville da blitt spart for store plager og betydelige skader.

Dommen er viktig da den presiserer at det sentrale er hva en pasient skal kunne forvente av legen og ikke om legens unnlatelse av utredning kan forklares. Dommen viser også at opplysninger som gjelder andre forhold enn hovedformålet med konsultasjonen medfører en handleplikt.

Saken overføres nå til Norsk pasientskadeerstatning for utmåling.

Se dommen her: http://lovdata.no/lr/lrb/lb-2012-154954.html