957 77 108|ere@ovgj.no

Saker

Lisenstapsforsikring – operasjonsplikt

Saken om den skadde piloten som fikk medhold i Finansklagenemnda er omtalt av NRK. Se mer om saken her

Tryg gir seg og utbetaler lisenstapsforsikring

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold. Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten av november 2017. Kort tid før saken kom opp for retten varslet Tryg at de ville utbetale likevel. NRKs omtale av saken. Vår klient har dermed vunnet frem med sitt krav. I NRKs omtale av saken blir det opplyst både at det er en seksmånedersfrist og at de alminnelige foreldelsesreglene er tre år. Begge deler er riktig, men det må presiseres at seksmånedersfristen løper fra avslag blir gitt. Dersom det ikke klages eller tas ut stevning kan kravet være tapt etter en særregel i Forsikringsavtaleloven. Det er derfor svært viktig at den som har fått avslag tar kontakt så snart som mulig for å få saken vurdert.

Arbeidsledighetsforsikring

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen. Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten har vært lav. Forsikringen har vært knyttet til fagforeningsmedlemskap eller betalt av arbeidsgiver. Mange har således vært omfattet av denne forsikringen, ofte uten å være klar over det. I forbindelse med nedgang i oljeprisen og den påfølgende oljekrisen har mange opplevd oppsigelse og permitteringer. Dette har således ført til en betydelig økning i de som har rett på utbetaling av forsikringsoppgjør under arbeidsledighetsforsikringen. De øke utbetalingene har ført til at flere forsikringsselskapet har sluttet å selge arbeidsledighetsforsikring da de nå taper penger på forsikringen.Se medieomtale av saken her Et forsikringsselskap har rett til å avslutte forsikringer, men de kan ikke avslutte arbeidsledighetsforsikringen med den virkning at de som oppfyller vilkårene da forsikringen var gyldig ikke lenger mottar utbetaling. Dersom du er omfattet av arbeidsledighetsforsikring, men fått varsel om at utbetalingen vil stanses bør du få saken vurdert av advokat. Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din forsikring.

Medhold i Finansklagenmenda – lisenstapsforsikring (loss of licence)

En pilot fikk en sykdomstilstand som medførte at han midlertidig fikk flyforbud fra flylege. Tilstanden kunne opereres, men mannen valgte å benytte medisinering. Forsikringsselskapet Protector avslo å utbetale lisenstapsforsikring, da de mente mannen skulle latt seg operere. Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal, som klage saken inn for Finansklagenemnda. Det ble vist til praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda om at det ikke foreligger operasjonsplikt, men mindre inngrepet er bagatellmessig. Videre ble det vist til at forsikringsselskapet må respektere flylegens vurdering. Sekretariatet behandlet saken i starten av september 2017 etter delegert kompetanse. De kom til at forsikringsselskapet Protector hadde brutt nevnte praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda, og uttalte at Protector måtte utbetale beløpet samt renter. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om forsikring eller erstatning.

Nytt medhold i Finansklagenemnda – renter

En kvinne skadet seg alvorlig på en kappsag og fikk varig skade i en arm. Hun jobbet på skip og mistet dermed helseattesten. Forsikringsselskap bistått av Van Ameyde utbetalte lisenstapsforsikring (loss of licence), men nektet å betale renter. Grunnen til dette var forsikringsselskapet fikk helsedokumentasjonen sent. Helsedokumentasjonen ble innhentet av et annet forsikringsselskap som hadde ansvar for en ulykkesforsikring. Kvinnen var bistått av advokat Espen Rekkedal og saken ble klaget inn for Finansklagenemnda (FinKN). Finansklagenemnda uttaler at forsinkelsen ikke kan lastes forsikringstager og påla forsikringsselskapet å betale renter. Siden det er renteplikt fra to måneder etter melding av forsikringstilfellet og forsikringssummen var betydelig, ble også rentekravet stort. Dersom du har spørsmål om forsikring eller erstatning etter personskade, så ta kontakt.