957 77 108|ere@ovgj.no

Saker

Pasientskade – 2,5 millioner mer i erstatning

Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer.

Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner mer i erstatning etter ta søksmål ble tatt ut.

Saken viser at det er viktig å gå gjennom vedtakene fra Pasientskadenemnda grundig med tanke på erstatning er riktig utmålt.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERT - FEBRUAR 2019 - Pasientskadenemnda har akseptert deler av dommen, men anket utmålingen av erstatning for sosialmedisinske tiltak.

Medhold i Finansklagenemnda gir yrkesskadd full erstatning – oppdatert

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.

Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble mannen vurdert å være 75 % arbeidsufør. Skaden var den samme. Det ble fremmet krav om etteroppgjør mot forsikringsselskapet Tryg Forsikring, men dette ble avslått. Tryg anførte at siden saken var gjort opp på et tidspunkt der skadelidte var 100 % sykmeldt måtte han bære risikoen for at oppgjøret.

Det ble tatt ut klage for Finansklagenemnda. Det ble argumentert for at reglene om etteroppgjør tar utgangspunkt i situasjonen på  oppgjørstidspunktet (50 % arbeidsufør) og at situasjonen nå (75 % arbeidufør) gir rett på etteroppgjør.

Finansklagenemnda ga uttalelse 10. september 2018 (FinKN-2018-598) der mannen ble gitt fullt medhold.

Forsikringsselskapet vil nå enten måtte betale ut full erstatning basert på 75 % arbeidsuførhet eller dekke kostnadene til en rettssak.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERING - januar 2019 - Forsikringsselskapet aksepterte Finansklagenemndas avgjørelse og utbetaler full erstatning

Yrkesskade – fra skambud til fullt oppgjør

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner. Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som fikk innhentet en ny vurdering fra skulderspesialist. Denne spesialisten konkluderte med en betydelig og varig skade. Etter forhandlinger med DnBs advokat ble saken gjort opp med 1,3 millioner kroner, samt dekning advokatutgiftene. Har du en yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsskade, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Lisenstapsforsikring – operasjonsplikt

Saken om den skadde piloten som fikk medhold i Finansklagenemnda er omtalt av NRK. Se mer om saken her

Tryg gir seg og utbetaler lisenstapsforsikring

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold. Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten av november 2017. Kort tid før saken kom opp for retten varslet Tryg at de ville utbetale likevel. NRKs omtale av saken. Vår klient har dermed vunnet frem med sitt krav. I NRKs omtale av saken blir det opplyst både at det er en seksmånedersfrist og at de alminnelige foreldelsesreglene er tre år. Begge deler er riktig, men det må presiseres at seksmånedersfristen løper fra avslag blir gitt. Dersom det ikke klages eller tas ut stevning kan kravet være tapt etter en særregel i Forsikringsavtaleloven. Det er derfor svært viktig at den som har fått avslag tar kontakt så snart som mulig for å få saken vurdert.