admin

/:Home/espen

About espen

This author has not yet filled in any details.
So far espen has created 47 blog entries.

Full barneerstatning – medhold i Pasientskadenemnda

En gutt hadde betydelige plager fra lunge/hals. Etter lang utredning og gjentatte ønsker fra foreldrene om overføring til nasjonalt kompetansesenter ble gutten undersøkt av spesialister. Det viste seg da at gutten hadde hull mellom spiserør og luftrør. Han hadde da hatt en barndom med mye sykdom som preget han. Etter operasjonen fungerte han mye bedre.

NPE la først til grunn at saken var foreldet. Det ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket. Saken ble sendt tilbake til NPE.

NPE la til grunn at siden gutten hadde blitt mye bedre ved operasjon, så hadde han ikke krav på barneerstatning for all invaliditet han hadde hatt i en periode på over 20 år.

Saken ble klaget inn på nytt og Pasientskadenemnda ga medhold i henhold til klagen i møte 20. juni 2019. Saken hadde da pågått siden 2010.

Gutten fikk en samlet erstatning på 2 624 000 kroner. Han og hans familie har vært bistått av advokat Espen Rekkedal.

Ta kontakt om du har behov for en vurdering av pasientskadesak eller annen erstatningssak.

Lisenstapsforsikring – fullt medhold i Oslo tingrett

En pilot i Widerøe mistet helseattesten på grunn av gallestein. Han hadde en forsikring på helseattesten, såkalt lisenstapsforsikring.

Forsikringselskapet, Protector Forsikring, nektet å utbetale forsikringen, da de mente mannen burde la seg operere. Operasjonen gjennomføres i narkose og normalt med kikkhullsteknikk hvor fire eller fem metallrør føres inn i buken. I noen tilfeller må det byttes til åpen kirurgi. Piloten ønsket ikke å gjennomføre inngrepet.

Tvisten i saken er om forsikringselskapet kan pålegge mannen å gjennomføre det kirurgiske inngrepet eller om dette er en for stor inngripen i retten til å bestemme over egen person.

Saken ble først tatt opp for Finansklagenemnda. Mannen fikk fullt medhold der og fikk først en delbetaling. Protector Forsikring aksepterte uttalelsen og utbetalte.

Da det resterende oppgjøret skulle skje nektet Protector på nytt. Saken ble fremmet for Finansklagenemnda der mannen på nytt fikk medhold. Protector aksepterte ikke denne andre uttalelsen fra nemnda. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett.

Oslo tingrett avsa dom 20. mai 2019 der mannen fikk fullt medhold.

Nrk har omtalt saken her: https://www.nrk.no/norge/pilot-nekta-a-la-seg-operera-_-tilkjent-fem-millionar-1.14595300

Yrkessykom – full erstatning

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV.

Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var en yrkessykdom.

Vi innhentet fornyet uttalelse fra uavhengig spesialist og tvistesak ble startet med å melde denne til Finansklagenemnda. Saken ble ført tilbake til Tryg Forsikring som satte denne ut til ekstern advokat.

Etter forhandlinger aksepterte Tryg å betalt ut 1,8 millioner kroner i tillegg til full lisenstapsforsikring. Mannen fikk dermed full erstatning.

Pasientskade – 2,5 millioner mer i erstatning

Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer.

Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner mer i erstatning etter ta søksmål ble tatt ut.

Saken viser at det er viktig å gå gjennom vedtakene fra Pasientskadenemnda grundig med tanke på erstatning er riktig utmålt.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERT – FEBRUAR 2019 – Pasientskadenemnda har akseptert deler av dommen, men anket utmålingen av erstatning for sosialmedisinske tiltak.

Medhold i Finansklagenemnda gir yrkesskadd full erstatning – oppdatert

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.

Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble mannen vurdert å være 75 % arbeidsufør. Skaden var den samme. Det ble fremmet krav om etteroppgjør mot forsikringsselskapet Tryg Forsikring, men dette ble avslått. Tryg anførte at siden saken var gjort opp på et tidspunkt der skadelidte var 100 % sykmeldt måtte han bære risikoen for at oppgjøret.

Det ble tatt ut klage for Finansklagenemnda. Det ble argumentert for at reglene om etteroppgjør tar utgangspunkt i situasjonen på  oppgjørstidspunktet (50 % arbeidsufør) og at situasjonen nå (75 % arbeidufør) gir rett på etteroppgjør.

Finansklagenemnda ga uttalelse 10. september 2018 (FinKN-2018-598) der mannen ble gitt fullt medhold.

Forsikringsselskapet vil nå enten måtte betale ut full erstatning basert på 75 % arbeidsuførhet eller dekke kostnadene til en rettssak.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERING – januar 2019 – Forsikringsselskapet aksepterte Finansklagenemndas avgjørelse og utbetaler full erstatning

Yrkesskade – fra skambud til fullt oppgjør

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner.

Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som fikk innhentet en ny vurdering fra skulderspesialist. Denne spesialisten konkluderte med en betydelig og varig skade. Etter forhandlinger med DnBs advokat ble saken gjort opp med 1,3 millioner kroner, samt dekning advokatutgiftene.

Har du en yrkesskade, trafikkskade, pasientskade eller voldsskade, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tryg gir seg og utbetaler lisenstapsforsikring

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold.

Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten av november 2017. Kort tid før saken kom opp for retten varslet Tryg at de ville utbetale likevel.

NRKs omtale av saken.

Vår klient har dermed vunnet frem med sitt krav.

I NRKs omtale av saken blir det opplyst både at det er en seksmånedersfrist og at de alminnelige foreldelsesreglene er tre år. Begge deler er riktig, men det må presiseres at seksmånedersfristen løper fra avslag blir gitt. Dersom det ikke klages eller tas ut stevning kan kravet være tapt etter en særregel i Forsikringsavtaleloven.

Det er derfor svært viktig at den som har fått avslag tar kontakt så snart som mulig for å få saken vurdert.

Arbeidsledighetsforsikring

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen.

Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten har vært lav. Forsikringen har vært knyttet til fagforeningsmedlemskap eller betalt av arbeidsgiver. Mange har således vært omfattet av denne forsikringen, ofte uten å være klar over det.

I forbindelse med nedgang i oljeprisen og den påfølgende oljekrisen har mange opplevd oppsigelse og permitteringer. Dette har således ført til en betydelig økning i de som har rett på utbetaling av forsikringsoppgjør under arbeidsledighetsforsikringen.

De øke utbetalingene har ført til at flere forsikringsselskapet har sluttet å selge arbeidsledighetsforsikring da de nå taper penger på forsikringen.Se medieomtale av saken her

Et forsikringsselskap har rett til å avslutte forsikringer, men de kan ikke avslutte arbeidsledighetsforsikringen med den virkning at de som oppfyller vilkårene da forsikringen var gyldig ikke lenger mottar utbetaling.

Dersom du er omfattet av arbeidsledighetsforsikring, men fått varsel om at utbetalingen vil stanses bør du få saken vurdert av advokat.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din forsikring.

Medhold i Finansklagenmenda – lisenstapsforsikring (loss of licence)

En pilot fikk en sykdomstilstand som medførte at han midlertidig fikk flyforbud fra flylege. Tilstanden kunne opereres, men mannen valgte å benytte medisinering. Forsikringsselskapet Protector avslo å utbetale lisenstapsforsikring, da de mente mannen skulle latt seg operere.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal, som klage saken inn for Finansklagenemnda. Det ble vist til praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda om at det ikke foreligger operasjonsplikt, men mindre inngrepet er bagatellmessig. Videre ble det vist til at forsikringsselskapet må respektere flylegens vurdering.

Sekretariatet behandlet saken i starten av september 2017 etter delegert kompetanse. De kom til at forsikringsselskapet Protector hadde brutt nevnte praksis fra Høyesterett og Finansklagenemnda, og uttalte at Protector måtte utbetale beløpet samt renter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om forsikring eller erstatning.